Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2011

Νέο μισθολόγιο.Οι προτεινόμενοι καθαροί μισθοί για τους εργαζόμενους στα Νοσοκομεία.

ΥΕ κατηγορία
                                Μεικτά                          Καθαρά (περίπου)*

Βαθμός ΣΤ            780 ευρώ                               581 €

Βαθμός Ε
1ο κλιμάκιο            858 ευρώ                               639 €
2ο κλιμάκιο            875 ευρώ                               652 €
3ο κλιμάκιο            892 ευρώ                               665 €
4ο κλιμάκιο            910 ευρώ                               678 €
5ο κλιμάκιο            928 ευρώ                               691 €

Βαθμός Δ                
1ο κλιμάκιο            986 ευρώ                               735 €
2ο κλιμάκιο          1006 ευρώ                               749 €
3ο κλιμάκιο          1026 ευρώ                               764 €
4ο κλιμάκιο          1047 ευρώ                               780 €
5ο κλιμάκιο          1068 ευρώ                               796 €
6ο κλιμάκιο          1089 ευρώ                               811 €ΔΕ κατηγορία
Βαθμός ΣΤ           858 ευρώ                                639 €

Βαθμός Ε
1ο κλιμάκιο           943 ευρώ                                703 €                           
2ο κλιμάκιο           962 ευρώ                                717 €
3ο κλιμάκιο           981 ευρώ                                731 €

Βαθμός Δ
1ο κλιμάκιο          1085 ευρώ                               808 €
2ο κλιμάκιο          1107 ευρώ                               825 €
3ο κλιμάκιο          1129 ευρώ                               841 €
4ο κλιμάκιο          1152 ευρώ                               858 €

Βαθμός Γ
1ο κλιμάκιο          1248 ευρώ                               930 €
2ο κλιμάκιο          1273 ευρώ                               948 €
3ο κλιμάκιο          1298 ευρώ                               967 €
4ο κλιμάκιο          1324 ευρώ                               986 €
5ο κλιμάκιο          1350 ευρώ                             1006 €


Βαθμός Β            1497 ευρώ                             1115 €
ΤΕ  κατηγορία
Βαθμός ΣΤ          1037 ευρώ                              773 €

Βαθμός Ε
1ο κλιμάκιο          1141 ευρώ                              850 €
2ο κλιμάκιο          1164 ευρώ                              867 €


Βαθμός Δ
1ο κλιμάκιο          1312 ευρώ                              977 €
2ο κλιμάκιο          1338 ευρώ                              997 €
3ο κλιμάκιο          1365 ευρώ                            1017 €


Βαθμός Γ
1ο κλιμάκιο          1509 ευρώ                            1124 €
2ο κλιμάκιο          1539 ευρώ                            1147 €
3ο κλιμάκιο          1570 ευρώ                            1170 €
4ο κλιμάκιο          1601 ευρώ                            1193 €
 

Βαθμός Β            1811 ευρώ                            1349 €


Βαθμός Α            1992 ευρώ                            1484 €


ΠΕ κατηγορία
Βαθμός ΣΤ          1092 ευρώ                            814 €                      

Βαθμός Ε
1ο κλιμάκιο          1201 ευρώ                             895 €
2ο κλιμάκιο          1225 ευρώ                             913 €

Βαθμός Δ
1ο κλιμάκιο          1381 ευρώ                            1029 €
2ο κλιμάκιο          1409 ευρώ                            1050 €
3ο κλιμάκιο          1437 ευρώ                            1071 €

Βαθμός Γ
1ο κλιμάκιο          1588 ευρώ                            1183 €
2ο κλιμάκιο          1620 ευρώ                            1207 €
3ο κλιμάκιο          1652 ευρώ                            1231 €
4ο κλιμάκιο          1685 ευρώ                            1255 €

Βαθμός Β            1906 ευρώ                            1420 €

Βαθμός Α            2096 ευρώ                            1562 €


 Μισθολόγιο για του ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους μετά τη κατάταξή τους:

Κατηγορία ΠΕ

1.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και τρία (3) έτη, κατατάσσονται στο Βαθμό ΣΤ (καθαρά 814 ευρώ)
 
2.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και εννέα (9) έτη, κατατάσσονται  στο Βαθμό Ε (καθαρά 895-913 ευρώ)

3.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και δεκαπέντε (15) έτη, κατατάσσονται  στο Βαθμό Δ (καθαρά 1029-1071 ευρώ)

4.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και είκοσι τρία (23) έτη κατατάσσονται στο Βαθμό Γ (καθαρά 1183-1255 ευρώ)

5.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι τρία (23) έτη κατατάσσονται στο Βαθμό Β (καθαρά 1420 ευρώ)


Κατηγορία ΤΕ

1.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και τρία (3) έτη, κατατάσσονται στο Βαθμό ΣΤ (καθαρά 773 ευρώ)

2.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και  εννέα (9) έτη, κατατάσσονται  στο Βαθμό Ε (καθαρά 850-867 ευρώ)

3.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και δεκαπέντε (15) έτη, κατατάσσονται  στο Βαθμό Δ (καθαρά 977-1017 ευρώ)

4.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και είκοσι πέντε (25) έτη, κατατάσσονται στο Βαθμό Γ (καθαρά 1124-1193 ευρώ)

5.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι πέντε (25) έτη, κατατάσσονται στο Βαθμό Β (καθαρά 1349 ευρώ)

Κατηγορία ΔΕ

1.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και τρία (3) έτη κατατάσσονται  στο Βαθμό ΣΤ (καθαρά  639 ευρώ)

2.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και έντεκα (11) έτη, κατατάσσονται  στο Βαθμό Ε (καθαρά 703-731 ευρώ)

3.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και δέκα εννέα (19) έτη, κατατάσσονται στο Βαθμό Δ (καθαρά 808-858 ευρώ)

4.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και είκοσι εννέα (29) έτη, κατατάσσονται στο Βαθμό Γ (καθαρά 930-1006 ευρώ) 

5.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι εννέα (29) έτη, κατατάσσονται στο Βαθμό Β (καθαρά 1115 ευρώ)

 
Κατηγορία ΥΕ

1.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και τρία (3) έτη, κατατάσσονται στο Βαθμό ΣΤ (καθαρά 581 ευρώ)

2.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και  δέκα πέντε (15) έτη,  κατατάσσονται στο Βαθμό Ε (καθαρά 639-691 ευρώ)

3.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και είκοσι επτά (27) έτη ,κατατάσσονται  στο Βαθμό Δ (καθαρά 735-811 ευρώ)Τώρα σε αυτές τις μεικτές απολαβές:
Προσθέστε και 50 ευρώ μεικτά  εφόσον ο υπάλληλος έχει  ένα παιδί ή 70 ευρώ μεικτά  για δυο παιδιά και 120 ευρώ  μεικτά για τρία παιδιά κλπ και μέχρις τα παιδιά να φθάσουν στην ηλικία  των 19 ετών ή 24 ετών εφόσον φοιτούν στην ανώτερη  ή ανώτατη εκπαίδευση

Εάν κάποιος από τους υπαλλήλους κριθεί(;) σε θέση ευθύνης παίρνει και τα ανάλογα επιδόματα
1.Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Διοίκησης, (€700 x 75%) = 525 ευρώ μεικτά
2.Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Διοίκησης, (€400 Χ 75%) = 300 ευρώ μεικτά
3.Προϊστάμενοι Τμημάτων Διοίκησης     (€250 Χ 75% ) =  187 ευρώ μεικτά

* Οι υπολογισμοί έγιναν χωρίς να ληφθούν υπόψιν  σε αυτούς  τυχόν έκτακτες εισφορές (χαράτσια)τυχόν νέες αυξήσεις σε εισφορές για τα ταμεία   καθώς και για τυχόν αλλαγές στο αφορολόγητο όριο  και στη φορολογική κλίμακα.23 σχόλια:

 1. .... και μέχρι 150 ευρώ για ανθυγειινό επίδομα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. δηλαδη το επιδομα των 150 ευρω ειναι μεσα στα 1037 ευρω?εγω ακουσα οτι ολοι οι ΤΕ στο δημοσιο θα παιρνουν 1037 ευρω και επιπλεον οσοι μπορουν να παρουν το επιδομα παιδιου και το ανθυγιεινης εργασιας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. το επιδομα ανθυγιεινής εργασίας θα είναι σε ισχύ μετά την παρέλευση ενός εξαμήνου από την εφαρμογή του νέου ενιαίου μισθολογίου και μέχρι 150 ευρώ...γιατί και αυτό θα είναι λογικά ανά κατηγορίες γιατί άλλο το ανθυγιεινό και άλλο το επικίνδυνης εργασίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. δηλαδη εμεις οι νοσηλευτες δεν θα το παιρνουμε??????ειμαι διορισμενη σε νοσοκομειο στο παθολογικο!!ξερει κανεισ αν θα το παιρνω?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. παιδια εγω μπερδευτικα!!!αλλο το νοσοκομειακο επιδομα που παιρναμε και αλλο το ανθυγιεινης εργασιας?νομιζα οτι κοβεται το νοσοκομειακο αλλα μετατρεπετε σε ανθυιγιεινης οποτε θα εχουμε ενα επιδομα εμεις οι νοσηλευτες!!ας μου απαντησει καποιος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. οταν λετε μεικτα τι εννοειτε???μεικτα με τουσ φορουσ μαζι ή με τα επιδοματα που θα μπουν στον μισθο?δηλαδη εγω που ειμαι ΤΕ θα παιρνω στο χερι 1037 ή 773?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. εχω διοριστει μετην 7Κ προκυρηξη και δουλευω περιπου 1 χρονο ως ΠΕ νοσηλευτρια με μεταπτυχακο συναφους αντικειμενου. Κατατασομαι στον ΣΤ βαθμο ή στον Ε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. στον Ε, διότι κερδίζεις 2 χρόνια λόγω μεταπτυχ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Αναφορικά με το επίδομα ανθυγειινής εργασίας:
  Το πολύ σε 6 μήνες , λέει ο νόμος, θα βγει υπουργική απόφαση για το ποιές επαγγ. κατηγορίες και υπό ποιούς όρους θα το παίρνουν. Οι νοσηλευτές 99% είναι μέσα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. οι μαιες ρε παιδια θα το παρουν το ανθυγειινο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. οι προισταμενεσ στα κεντρα υγειασ θα παρουν το επιδομα ευθυνησ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Προϊστάμενος στο γραφείο εξυπηρέτησης του πολίτη σε δημόσιο νοσοκομείο παίρνει επίδομα θέσης ευθύνης;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. εκανα μεταταξη σε ΤΕ από ΔΕ πριν από τρια χρονια . σαν ΔΕ δουλευα 22 χρονια , και σαν ΤΕ 3 χρονια . Σε ποιον βαθμο μπαίνω ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. gia sas na sas rotiso prin tin metataxi sas isastn de woithos nosileftrias, ke meta ginate nosileftria? sas parakalo epidi ke ego to idio thelo na kano i diadikasia gia metataxi apo de se te katigoria pia itane tha charo polli gia tin apandisi sas tha itane megali exipiretisi .

   Διαγραφή
  2. gia sas na sas rotiso pia diadikasi akolouthisate gia tin metataxi apo DE se TE sas evcharisto ek ton proteron

   Διαγραφή
 14. για τις μαιες τελικα τι ισχύει όσον αφορά το ανθυγιεινο επίδομα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Εγώ τώρα μόλις ξεκίνησα σαν ΔΕ με 6μηνη πρακτική σε νευροψυχιατρική κλινική και μου είπαν θα παίρνω καθαρά 1006. είμαι Γ βαθμός και 5ο κλιμάκιο είδη?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. καλα,μιλαμε για την πληρη ξεφτιλα!!!
  απο βαθμιδα σε βαθμιδα η διαφορα στα ποσα ειναι γελοια!για ποια μεταπτυχιακα και για ποιες σπουδες λεμε τωρα...
  τσαμπα κομπαζαν τοσα χρονια μερικοι τυποι...
  αυτες ειναι οι αμοιβες για τη νοσηλευτικη των τριων ταχυτητων.
  και τωρα ας ασχοληθουμε με το καθηκοντολογιο,μονο που δε τρωγεται...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Και τρελάθηκα να δώσω πανελλήνιες να περάσω ΤΕΙ... πφφφ. Μαλακίες και αδικίες... Ελλαδιστάν για πάντα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ,ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΟ ΑΝΘΥΓΕΙΙΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. me toys traymatioforeis ti 8a ginei

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. paidia eimai diorismenos 14 noembriou 2008 exw e vathmo kath pote allazoume klimakiop twra.

  ΑπάντησηΔιαγραφή