Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

Νομοθεσία για μεταθέσεις, μετατάξεις,αποσπάσεις του Νοσηλευτικού προσωπικού

Δείτε παρακάτω ότι υπάρχει στην Ελληνική Νομοθεσία σχετικά με μεταθέσεις,μετατάξεις,αποσπάσεις των Δημοσίων υπαλλήλων μέχρι σήμερα 22/1/2011.


Ν.3801  (ΦΕΚ Α 163/4-9-09) :
2. Άρθρο 19
Ειδικά θέματα μετατάξεων και αποσπάσεων
1. Στο τέλος του άρθρου 71 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α ' ) προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:
«4. Οι μετατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργούνται και σε άλλο κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 70, εφόσον ο μετατασσόμενος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται.

5. Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου στις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όπως ισχύει, πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη, με τις διατάξεις αυτές ή άλλες ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν τη μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων. Ο ανωτέρω περιορισμός της πενταετίας εφαρμόζεται για τις αιτήσεις μετάταξης, που θα υποβληθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 74 του ν. 3528/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στην περίπτωση των μετατάξεων του άρθρου 71 τα αρμόδια όργανα μπορούν να αρνηθούν την εκτέλεση των αποφάσεων των υπηρεσιακών συμβουλίων, εφόσον το ποσοστό των κενών θέσεων του κλάδου, στον οποίο ανήκει ο μετατασσόμενος υπάλληλος, υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των οργανικών θέ-σεων του κλάδου αυτού.»
3. α. Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. από Υπουργείο σε Υπουργείο ή άλλη δημόσια υπηρεσία ή σε Ν.Π.Δ.Δ. και αντιστρόφως ή μεταξύ τους, με την προϋπόθεση να ανήκουν στην ίδια κατηγορία και να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσο¬νται. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις που κατέχονται από τους μετατασσόμενους λογίζονται κενές.


Ν.3754  (ΦΕΚ Α 43/11-3-09) :
Διατάξεις για το νοσηλευτικό προσωπικό

4. Από την ημερομηνία πρόσληψης τους και για μία πενταετία, οι υπάλληλοι που προσλαμβάνονται με την εξαιρετική διαδικασία του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τη θέση για την οποία προσλήφθηκαν, για οποιονδήποτε λόγο, και με οποιαδήποτε διαδικασία, όπως απόσπαση, μετάταξη, μετάθεση.


Ν.3812  (ΦΕΚ Α 234/28-12-09) :

4. Οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α)
αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«1. Το νοσηλευτικό προσωπικό των κατηγοριών ΠΕ, TE, ΔΕ, ΥΕ, καθώς και TE Επισκεπτών Υγείας και TE Μαιευτικής των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύει. 2. Από την ημερομηνία πρόσληψης του και για μία πενταετία το προσωπικό των ως άνω κατηγοριών και κλάδων δεν επιτρέπεται να απομακρυνθεί από τη θέση στην οποία διορίστηκε για οποιονδήποτε λόγο και με οποιαδήποτε διαδικασία (απόσπαση, μετάταξη, μετάθεση). Οι επιτυχόντες κατά την πιο πάνω διαδικασία που αποδέχονται το διορισμό τους τουλάχιστον δύο φορές και δεν προσέρχονται να αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτούνται μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης τους δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν για μία τριετία σε διαγωνισμούς πρόσληψης νοσηλευτικού προσωπικού στα Νοσοκομεία και τις μονάδες φροντίδας του Ε.Σ.Υ.Κ.Α..» Ν.3868  (ΦΕΚ Α 129/3-8-10) :

α) Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού, που είναι σύζυγοι ιατρικού προσωπικού του Ε.Σ.Υ., τακτικού νοσηλευτικού, λοιπού επιστημονικού και παραϊατρικού προσωπικού και αντίστοιχου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.), που υπηρετούν σε περιοχές που εντάσσονται στη Γ' Ζώνη, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 45 του ν. 2606/1998 (ΦΕΚ 89 Α') και στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως άγονες και προβληματικές Α'κατηγορίας, κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ.131/1987 (ΦΕΚ 73 Α'), επιτρέπεται να αποσπώνται, σε υπηρεσίες στην περιοχή όπου υπηρετεί ο/η σύζυγός τους. Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου. Αρνητική γνώμη δικαιολογείται μόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπιστώνεται και αιτιολογείται επαρκώς από το υπηρεσιακό συμβούλιο.

β) Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. που είναι σύζυγοι ιατρικού προσωπικού του Ε.Σ.Υ., τακτικού νοσηλευτικού, λοιπού επιστημονικού και παραϊατρικού προσωπικού και τακτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. που υπηρετούν εκτός Περιφέρειας Αττικής (πλην Κυθήρων) και Νομού Θεσσαλονίκης, επιτρέπεται να αποσπώνται, σε Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. στην περιοχή όπου υπηρετεί ο/η σύζυγός τους. Η απόσπαση του προσωπικού, που υπηρετεί στην ίδια Υγειονομική Περιφέρεια, διενεργείται με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας. Η απόσπαση του προσωπικού που υπηρετεί σε διαφορετική Υ.ΠΕ. διενεργείται με κοινή απόφαση των Διοικητών, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και σύμφωνη γνώμη του αρμοδίων υπηρεσιακών συμβουλίων. Αρνητική γνώμη δικαιολογείται μόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπιστώνεται και αιτιολογείται επαρκώς από το υπηρεσιακό συμβούλιο. Σε περίπτωση διαφωνίας η απόσπαση γίνεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Υγείας και ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης.


Ν.3528  (ΦΕΚ Α 26/9-2-07) :
Αρθρο73

Διαδικασία μετατάξεων

1. Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου πριν τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από το διορισμό του.


Άρθρο 67

7. Οι υπάλληλοι δεν μετατίθενται πριν συμπληρώσουν διετία στην υπηρεσία που τοποθετήθηκαν κατά το διορισμό τους. 8. Κατ'εξαίρεση επιτρέπεται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 5, μετάθεση πριν από την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος είτε σε περίπτωση αμοιβαίας αίτησης υπαλλήλων είτε για σοβαρούς υπηρεσιακούς ή προσωπικούς λόγους.
9. Η μετά από αίτηση του υπαλλήλου μετάθεση του σε παραμεθόρια περιοχή με σκοπό τη συνυπηρέτηση συζύγων είναι υποχρεωτική.
10. Ειδικές διατάξεις που αφορούν μεταθέσεις εξακολουθούν να ισχύουν Συνυπηρέτηση Δημοσίων Υπαλλήλων με ένστολο προσωπικό(Συνημμένο 7)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Τ.Α78-10-2001), "τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και ν.π.δ.δ., που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών, ένστολου προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημοσίου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο (η) σύζυγος τους".
Με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2946/2001, εισάγεται εξαίρεση ως προς την απόσπαση υπαλλήλων από τις διατάξεις του Υ, Κ., ή τυχόν άλλες διατάξεις δεδομένου, ότι σε συνδυασμό προς την επιταγή του άρθρου 21 του Συντάγματος, οι διατάξεις αυτές είναι προστατευτικές για την οικογένεια ενώ παράλληλα βοηθά την απρόσκοπτη λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων, και ως εκ τούτου θα πρέπει να θεωρείται η διάταξη του άρθρου 21 του ν. 2946/2001, ειδικότερη.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΤΙΑ: ΔΙΔΑΔ/Φ.41/286/8804/14-04-2009 «ο υπάλληλος κρίνεται για μονιμοποίηση με βάση τα καθήκοντα του κλάδου στον οποίο διορίστηκε.

Ως εκ τούτου, η δοκιμαστική υπηρεσία θα πρέπει να εξαντλείται στην άσκηση των καθηκόντων του κλάδου διορισμού προκειμένου να αξιολογηθεί και να κριθεί για μονιμοποίηση ή όχι. Σε όσες δε περιπτώσεις από ειδικές διατάξεις προβλέπεται η κατ’ εξαίρεση απόσπαση υπαλλήλου είναι προφανές ότι ο νομοθέτης αναφέρεται στο χρονικό διάστημα της απόσπασης ή της διαδικασίας και σε καμία περίπτωση η κατ’ εξαίρεση απόσπαση δεν αφορά το διάστημα της διετίας, το οποίο συμπίπτει με τη δοκιμαστική υπηρεσία του υπαλλήλου».Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή ήταν δυνατή η απόσπαση πριν τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής περιόδου, δεν θα ήταν εφικτή η μονιμοποίηση του υπαλλήλου, αφού λόγω της απόσπασης δεν θα είχε ασκήσει τα καθήκοντα της θέσης στην οποία διορίστηκε.

Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων
του νέου Υπαλληλικού Κώδικα

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.14/916/4084/15.2.2007 εγκυκλίου μας για την εφαρμογή του νέου Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528-2007) και αναφορικά με τις νέες ρυθμίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές των δημοσίων υπαλλήλων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με τις διατάξεις των άρθρων 65-72 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Αʼ/9-2-2007) ο υπάλληλος προστατεύεται αποτελεσματικότερα κατά τις μεταβολές της υπηρεσιακής του κατάστασης, ενώ παράλληλα ενισχύεται η υπηρεσιακή κινητικότητα.
Επιτρέπονται πλέον για πρώτη φορά μετατάξεις από φορέα σε φορέα ώστε να επιτυγχάνεται ορθολογικότερη ανακατανομή του προσωπικού και να καλύπτονται οι υπάρχουσες ανάγκες με το κατάλληλο προσωπικό. Δεδομένου, μάλιστα, ότι οι θέσεις που προκηρύσσονται για να καλυφθούν με μετάταξη γνωστοποιούνται σε όλα τα υπουργεία και ανακοινώνονται και στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., εξασφαλίζεται η ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα ώστε να πληροφορούνται άμεσα και να υποβάλλουν αιτήσεις όλοι οι ενδιαφερόμενοι για μετάταξη υπάλληλοι.
Επισημαίνεται, επίσης, ότι καμία υπηρεσιακή μεταβολή (μετάθεση, απόσπαση, μετάταξη), πλην της μετακίνησης, δεν επιτρέπεται πριν την παρέλευση διετίας στην υπηρεσία που τοποθετήθηκε ο υπάλληλος κατά το διορισμό, εκτός από την περίπτωση της παρ. 8 του άρθρου 67.( 8. Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 5,
μετάθεση πριν από την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος είτε σε περίπτωση αμοιβαίας αίτησης υπαλλήλων είτε για σοβαρούς υπηρεσιακούς ή προσωπικούς λόγους.)

Ν 3599 (ΦΕΚ  Α 176/1-8-07) :
Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών,θέματα ιατρών και άλλες διατάξεις


ΤΡΙΜΗΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΥΠΕ
Αρθρο 24
Οι μετατάξεις και αποσπάσεις του προσωπικού, πλην του ιατρικού, των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.), που βρίσκονται στην ίδια Υγειονομική Περιφέρεια, γίνονται με αποφάσεις του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας. Οι μετατάξεις και αποσπάσεις του προσωπικού, πλην του ιατρικού, των Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. μιας Υγειονομικής Περιφέρειας σε Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας γίνονται με κοινή απόφαση των Διοικητών των αντίστοιχων Υγειονομικών Περιφερειών, μετά από γνώμη των αρμόδιων συλλογικών οργάνων. Σε περίπτωση διαφωνίας των δύο Διοικητών, αυτές μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας μπορεί με αποφάσεις του να μετακινεί ιατρικό, επιστημονικό μη ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό των Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. της Περιφέρειας του για κάλυψη εφημέριων ή άλλων αναγκών για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών,«που μπορεί να ανανεώνεται για ακόμα τρεις (3) μήνες, μέσα στο ίδιο έτος.

«Ομοίως οι Διοικητές των Υ.ΠΕ. μπορούν με κοινές αποφάσεις τους να
μετακινούν μεταξύ των Υγειονομικών Περιφερειών τους ιατρικό, επιστημονικό μη ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό των Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. και των Υγειονομικών Περιφερειών τους για κάλυψη εφημέριων ή άλλων αναγκών για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, που μπορεί να ανανεώνεται για ακόμα τρεις (3) μήνες, μέσα στο ίδιο έτος

N.3755 (ΦΕΚ A 52/30-3-09) :

Άρθρο 7
Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στο άρθρο 71 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄)«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Διοικητικών Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», ή σε ειδικές διατάξεις, η μετάταξη ή μεταφορά του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, επιτρέπεται μόνον κατόπιν συμφώνου γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Νοσηλευτικού Ιδρύματος που ανήκει το προσωπικό αυτό.
Εκκρεμείς μετατάξεις ή μεταφορές προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων που δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, υπόκεινται στην ως άνω ρύθμιση.


46 σχόλια:

 1. Αυτος ο νομος δηλαδη ισχυει και γι' αυτους που διοριστηκαν και πριν το 2009;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. σε περιπτωση που θελησω να κανω τα χαρτια για αποσπαση η μεταταξη ενω δεν εχω κλεισει χρονο τι πιθανοτητες εχω να πετυχω εκει που θελω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. η αποσπαση για σοβαρους λογους υγειας τι πιθανοτητες εχει να πετυχει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. αυτο ισχυει και για μεταταξεις στο ιδιο νπδδ σε ανωτερη κατηγορια απο δε σε τε (διορισμος 11/3/2007)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Η τριμηνη μετακινηση ειναι αποσπαση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ρε παιδια επειδη δεν εχω καταλαβει εγω που ειμαι με την 11κ/2008 και εχω συμπληρωση 2,5 χρονια τι μπορω να παρω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. sas parakalw polu mporeite na mou peite egw pou eimai me thn 11k/2008 ti mporv na parw

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. se periptosi arnisis apospasis eho dikeoma na xanakatatheso pali aithshapo ti stigmi pou den zitisan dikeologitika?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. τι αδικος νομος ειναι αυτος?εμενα ο αντρας μου που ειναι στρατιωτικος?σε περίπτωση άδειας ανευφ αποδοχών η πενταετία συνεχίζει να μετράει?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ειμαι διοροισμενη στο δημοσοιο ως ΔΕ νοσηλευτρια.Το 2011 απεκτησα πτυχιο ΤΕ νοσηλευτριας.Σε ποσο χρονο μετα την κτηση του πτυχιου ΤΕ εχω δικαιωμα για αιτηση μεταταξης σε ανωτερο κλαδο. Δεδομενου οτι δεν εχω κανει ακομα αιτηση.Τα χρονια προθπηρεσιας μου ειναι 25.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. καλησπερα.μπορεις να κανεις αιτηση τον οκτωμβριο και το μαρτιο.πιθανοτατα να σου ζητησουν υπολογιστες και ξενη γλωσσα.

   Διαγραφή
 11. Διορίστηκα ως ΥΕ Βοηθών Θαλάμου με την 2Κ/2006 προκήρυξη, το 2009. Το 2008 απέκτησα πτυχίο ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας. Παρακαλώ να με ενημερώσετε πότε μπορώ να κάνω μετάταξη σε κλάδο ΤΕ στην ίδια υπηρεσία.
  Επίσης, πώς μπορώ να βρω τη διευκρινιστική του 3754/2009?
  Ο 3754/09 άρ. 10 όπως τροποποιήθηκε από τον 3812/09 αναφέρει: "για μία πενταετία το προσωπικό των ως άνω κατηγοριών και κλάδων δεν επιτρέπεται να απομακρυνθεί". Η μετάταξη στην ίδια υπηρεσία σε διαφορετικό κλάδο θεωρείται απομάκρυνση?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντηση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. vgike k allos nomos pou apagoreuwntai k i metakiniseis

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. OI 3MHNES METAKINHSEIS ISXYOYN KAI GIA NOSHLEYTES POY EINAI DIORISMENOI SE EOPYY- PRWHN IKA;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Έχω σκλήρυνση κατά πλάκας, έχω οργανική θέση ΤΕ νοσηλευτών/τριών με μετακίνηση (απόφαση Δ.Σ.)στις διοικητικές υπηρεσίες λόγω της νόσου μου (βαστώ μπαστούνι αδυνατώ να εργαστώ ως νοσηλεύτρια). Έχω πλέον τελειώσει πανεπιστήμιο. Θα κάνω αίτηση μετάταξης με μετακίνηση θέσης από ΤΕ σε ΠΕ. Με εμποδίζει ο νόμος (ποιος είναι;;;)που απαγορεύει μετατάξεις νοσηλευτών;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Καλημερα σας.Χωρισα τα χρισουγεννα και εχω παρει την επιμελια των 2 παιδιων μου τα οποια διαμενουν προσορινα με τους γονεις μου και οι οποιοι αδυνατουν να τα φροντισουν. Η πρωιν συζηγος διεφυγε στο εξωτερικο με το καινουργιο της φλερτ. Ειμαι νοσηλευτης ΔΕ διορισμενος με την 7κ/2009 εκλεισα την διετια τον δεκεμβριο.Δεν υπαρχει τροπος να γινει μεταταξη στον τοπο καταγωγης μου λογω της ειδικης αυτης περιπτωσης? Να ειμαι κοντα στα παιδακια μου....
  Παρακαλω οποιος μπορει να με βοηθησει να επικοινωνησει μαζι μου στο 6976044818 ΠΑΥΛΟΣ.
  Ευχαριστω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Συνάδελφε καταρχήν λυπάμαι για όσα σου έχουν συμβεί με τη οικογενειά σου. Αυτο που γνωρίζω καιμπορώ να σου πω με βεβαιότητα είναι οτι ο νόμος Λοβέρδου μας "κόβει τα φτερά" με την 5ετία πλαφόν για μετακινήσεις,αποσπάσεις, ως ώρας ισχύει δυστυχώς. Σίγουρα απο 7/1/2013 έχουν ξεκινήσει πάλι οι αμοιβαίες, όπότε ρίσκαρε και με μία ανακοίνωση εκεί που θέλεις να βρεθείς.Οφείλω να αναφέρω οτι μια μετακίνηση απόσπασης ή αμοιβαίας είναι χρονοβόρα απο 1.5 εως και 5 έτη...
  Φιλικά Bob

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Εμένα δεν θα μου απαντήσετε; Σας έστειλα μήνυμα στις 20.01.13 - 9:19μ.μ. (
  σκλήρυνση κατά πλάκας).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Διοριστικα το 2009 στο νοσοκομειο ικα Αθηνων. ειμαι με μεταθεση λογο συνηπηρετησης του ανδρα μου στον Εβρο.το 1ο νοσοκομειο ικα Αθηνων δεν υπαρχει πια,η οργανικη μου θεση πλεον που ανοικει?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ,ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ,ΝΑ ΜΕ ΔΙΑΦΩΤΗΣΕΙ ΓΙΑ ΔΥΟ ΘΕΜΑΤΑ. 1. ΕΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΣΕ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟ) ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΛΟΒΕΡΔΟΥ ΠΟΥ ΤΙΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ 2.Η ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ;;; (ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΩΣ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΙΤΩ ΣΕ ΤΕΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ)
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Καλημέρα Ανώνυμε 12 Φεβρουαρίου 2013 - 10:11 π.μ......είμαι ΜΟΝΟΝ αναγνώστης της σελίδας και όχι χειριστής.....σου απαντώ συνεπώς από αλληλεγγύη.......μετάταξη μπορεί να γίνει το γράφει ο Υ.Κ.......Άρθρο 70 Ν.3528 2007 Υ.Κ................μετά τον Λοβέρδο......έχουμε πλέον την οδηγία του υπουργού Λυκουρένζου...:αριθ. πρωτ.:Υ10β/Γ.Π.οικ.1809/7-1-2013"αιτήματα μετάταξης προσωπικού(πλην του ιατρικού), που πληρούν τις προϋποθέσεις των νόμων μπορούν να προωθούνται κανονικά εφόσον η μετάταξη υπαλλήλων δεν επιφέρει καμία δυσλειτουργία στις υπηρεσίες". Όσα γράφω στα γράφω υπεύθυνα, αφού πλήρωσα δικηγόρο για να τα μάθω.......ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. ηηηηηηηηηηηηηηηη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. ειμαι χωρισμενη μητερα 2 παιδιων 6 και8 ετων.εχω 12 χρονια υπηρεσιας και ο τοπος κατοικιας μου απεχει 130χιλ.με φιλοξενουν οι γονεις μου.Ζηταω μεταθεση για οικονομικους και οικογενειακους λογους αλλα δεν εχω κανενα κοματοσκυλο φιλαρακι οποτε δεν εχω καμια τυχη.Μηπως γνωριζει κανεις κανενα νομο που να επικαλεστω?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ειχα και εγω παρομοιο προβλημα και χωρις κοματοσκυλο δεν εκανα τιποτα διστιχως!!!

   Διαγραφή
 23. Ξερει καποιος να μου πει αν για αγονες και προβληματικες περιοχες για μεταταξη νοσηλευτων υπαρχει καποια μοριοδοτηση επιπλεον η ισχυουν οτι για μια απλη αιτηση μεταταξης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Σε μετακίνηση που δεν αναφέρει διάρκεια (τρίμηνο) μπορεί να ξαναγίνει μετακίνηση σε άλλο Δήμο της ίδιας ΥΠΕ;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΕΑΝ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΛΑΔΟ, ΑΛΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Σας παρακαλω θα ηθελα να ρωτησω αν μπορω ενω ειμαι δοκιμη ακομη χωρις εκθεση αξιολογησης εαν μπορω να διεκδικησω αμοιβαια μεταταξη.Ειμαι ΔΕ νοσηλευτικης.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Οι αποσπάσεις (τοποθετήσεις) Νοσηλευτών απο το Νοσοκομείο στην ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών με ποιανού οργάνου απόφαση γίνονται Διοικητού Διοικητικού Συμβουλίου ή ΔΥΠΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. καλησπερα πειτε μου σας παρακαλω για παραμεθορια περιοχη πρεπει να περασει η αιτηση μου απο διοικητικο συμβουλιο?η απλα μονο η αποφαση των υπουργων?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Καλησπέρα .Ειμαι νοσηλευτρια ΤΕ 23 χρονια υπηρεσια και θελω να κανω αμοιβεα μετακινηση σε αλλο νοσοκομειο της ιδιας πολεως απαιτητε πολυς χρονος;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Καλησπέρα. Είμαι νοσηλεύτρια Τε και έχω κλείσει 5ετία. Με ενδιαφέρει η αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφο ο οποίος έχει κλείσει τη 2ετία τι γίνεται με αυτό το θέμα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Είμαι διορισμένη Τ.Ε. νοσηλεύτρια και είμαι απόφοιτος του παιδαγωγικού τμήματος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης .Πως γίνεται σε αυτήν την περίπτωση κάποια μετάταξη σε Π.Ε.?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. ξερει κανεις να μου πει που πρεπει να κανω αιτηση για μεταθεση στο νοσοκομειο που εργαζομαι η εκει που θελω να παω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. μηπως γνωριζει καποιος σιγουρα να μου απαντησει στο εξης...δουλευω στο εκαβ πολλα χρονια.χωρισα κ εχω την επιμελεια των παιδιων.παιρνω μεταθεση για οποιο μερος ζητησω οπως ισχυει για τους εκπαιδευτικους κ τους πυροσβεστες?και αν γνωριζει κανεις που ακριβως πρεπει να ρωτησω για να μαθω σιγουρα γιατι δεν βγαζω ακρη.ευχαριστω εκ των προτερων.σπυρος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. εχω 11 χρονια στη μεθ και θελω να αλλαξω τμημα υπαρχει καποιος νομος για αυτο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Με την οικογένειά μου κατοικούμε σε παραμεθόριο, είμαι διορισμένος σε ΟΤΑ (Δήμο), μη παραμεθόριο, 15΄ λεπτά από την κατοικία μου. Η σύζυγός μου διορίζεται στην Αθήνα σε ΝΠΔΔ Δήμου. Μπορεί να κάνει μετάθεση ή μετάταξη ή απόσπαση στην περιοχή της κατοικίας μας, που είναι παραμεθόριο, πριν παρέλθει η διετής δοκιμαστική περίοδο; Εκτός από την περίπτωση ύπαρξης σοβαρών προσωπικών λόγων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. ειμαι β.νοσιλευτη διορισμενη σε νοσοκομειο 13 χρονια για λογους υγειας( 55% αναπηρια)θελω να κανω μεταταξη στο πεδι προην ικα μπορω και εαν ναι τι διαδικασια χρειαζετε (λογο αναπηρια πιανετε σαν μεγαλιτερο προσον) παρακαλω αν μποριτε απαντιστε μου εχει μεγαλη συμασια για μενα ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Ο συζυγος ειναι αμεα μπορώ να επικαλεστώ. Τον λόγο αυτο για μετάταξη η απόσπαση;;;να πω οτι εχω κάνει αμοιβαια μετάταξη εδώ και ένα χρονο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Καλησπέρα σας θα ήθελα να μάθω αν υπάρχει το δικαίωμα συνυπηρετησης νοσηλευτών με ιατρικό προσωπικό (να σημειώσω ότι κάνεις από τους 2 μας δεν είναι με μόνιμο διορισμό αλλά με συμβάσεις) ευχαριστώ πολύ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Είμαι νοσηλευτής ΔΕ η σύζυγος μου εκπαιδευτικός σε παραμεθόριο περιοχή με δυο παιδιά 6 και 2 ετών όπου το πρώτο μου παιδί χρήζει εργοθεραπεία και λογοθεραπεία έχω προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα από Κ ΕΔΥ και παιδοψυχιατρική κλινική αλλά παρά τις προσπάθειες μου επικαλούνται έλλειψη προσωπικού, και δεν μπορώ να πάω κοντά τους τι μπορεί να γίνει σ αυτή την περίπτωση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Νοσηλευτρια διορισμενη σε δημ νοσοκ μπορει να κανει μετακινηση σε στρατ νοσοκομειο;αν ναι ποιος υπογραφει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. eimai nosileytis kai logo anapirias eimai sto dioikitiko
  nomika mporo poy milisa me to ypourgeio ygeias.pio
  einai to posto poy den exei doulia giati sto dioikitiko kano
  ta deltia exodoy kai koyrazomai

  ΑπάντησηΔιαγραφή