Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

Ερώτηση στη βουλή με θέμα «Συνυπηρέτηση συζύγων νοσηλευτών/τριών και ένστολου προσωπικού»

Σε απάντηση της σχετικής ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κωστής Μουσουρούλης με θέμα «Συνυπηρέτηση συζύγων νοσηλευτών/τριών και ένστολου προσωπικού», γίνονται γνωστά τα ακόλουθα σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπ’ όψιν μου:

Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3754/2009, λαμβάνεται μέριμνα για την κάλυψη των υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων νοσηλευτών-τριών των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ, επισκεπτών υγείας και μαιευτικής της κατηγορίας ΤΕ των νοσοκομείων του ΕΣΥΚΑ και τη μη απομάκρυνσή τους από τις θέσεις στις οποίες διορίζονται.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις αυτές ορίστηκε ότι η επιλογή και ο διορισμός των υπαλλήλων αυτών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2190/ 1994, όπως εκάστοτε ισχύει (παράγραφος 1), περαιτέρω δε ότι απαγορεύεται η απομάκρυνσή τους από τη θέση τους, για οποιονδήποτε λόγο και με οποιαδήποτε διαδικασία (απόσπαση, μετάταξη, μετάθεση) για χρονικό διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία του διορισμού τους (παράγραφος 2).

Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ Α’ 224) προβλέπεται το δικαίωμα των τακτικών υπαλλήλων, καθώς και των κατεχόντων οργανικές θέσεις υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και ΝΠΔΔ, που είναι σύζυγοι στρατιωτικών των ΕΔ και του ένστολου προσωπικού της ΕΛΑΣ, του Πυροσβεστικού και του ΛΣ, να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών, σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα στην περιοχή που υπηρετεί ο/η σύζυγος.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 287/1976 (ΦΕΚ Α’ 78), προβλέπεται ότι εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση, η συνυπηρέτηση υπαλλήλου που υπηρετεί σε υπηρεσία παραμεθόριας περιοχής με τον/τη σύζυγό του, επίσης υπάλληλο του δημοσίου ή ΝΠΔΔ είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία στην οποία ανήκει ο τελευταίος, εφόσον αυτή (η υπηρεσία) έχει στην περιφέρεια του ίδιου νομού υπηρεσιακές μονάδες στις οποίες προβλέπονται θέσεις του βαθμού και του κλάδου του αιτούντος την απόσπαση.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την υπ’ αριθμ. 281/11/Ερ. 16/11/21-06-2011 γνωμοδότησή του, δέχτηκε ότι οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3754/2009, ως νεότερες, αλλά και ειδικότερες, αφού αφορούν μόνο στο νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΣΥ, κατισχύουν αυτών των άρθρων 7 του Ν. 287/1976 και 21 του Ν. 2946/2001, καθόσον, ναι μεν οι ως άνω διατάξεις αποσκοπούν στην προστασία της οικογένειας, κατ’ επιταγήν της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Συντάγματος, γίνεται όμως δεκτό ότι το κοινωνικό δικαίωμα στην υγεία κατατάσσεται σε ιδιαίτερα υψηλή θέση στην κλίμακα των συνταγματικών αξιών, μπορεί δε να δικαιολογήσει περιορισμούς στην άσκηση άλλων δικαιωμάτων, καθώς και αποκλίσεις από την αρχή της ισότητας.

Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο.

Ερώτηση 2548/8-12-2011 της Βουλής των Ελλήνων

Με την αποδοχή της 281/11/21.06.2011 γνωμοδότησης του Δ' τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους/ η οποία απαγορεύει την κατά παρέκκλιση απόσπαση νοσηλευτών/τριών συζύγων ένστολων σε υπηρεσίες της περιοχής όπου υπηρετεί ο/η σύζυγος πριν την παρέλευση πενταετίας από το διορισμό τους, έχουν δημιουργηθεί δυσχέρειες σε αρκετές οικογένειες που αναγκάζονται να διαβιούν σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, διασπώντας την οικογενειακή συμβίωση. Η απόφαση αυτή ερμηνεύοντας την ισχύουσα νομοθεσία1 ανατρέπει την έως σήμερα ακολουθούμενη διοικητική πρακτική2, η οποία για τις παραμεθόριες περιοχές έχει προβλεφθεί από το 19763, προκαλώντας με τον τρόπο αυτό διαφορετική αντιμετώπιση για όμοιες περιπτώσεις. Επιπλέον στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους μισθωτούς να συντηρούν δύο διαφορετικά νοικοκυριά.

Δεδομένων των ανωτέρω, καθώς και της Συνταγματικής προστασίας4 της οικογένειας «ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του έθνους» που τελεί υπό την προστασία του κράτους, η οποία ουδόλως μπορεί να θεωρηθεί ότι αντίκειται στην αντίστοιχη κατοχύρωση του κοινωνικού δικαιώματος στην υγεία,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί

1. Προτίθενται να αναλάβουν νομοθετική πρωτοβουλία, προκειμένου να επιτρέπεται η κατά παρέκκλιση απόσπαση υπαλλήλων νοσηλευτών/τριων συζύγων ένστολων σε υπηρεσίες της περιοχής που υπηρετεί ο/η σύζυγος;

Ο ερωτών Βουλευτής

Κωστής Μουσουρούλης
 

1 σχόλιο:

  1. ΑΦΗΣΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΒΡΩ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή