Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

Προεδρικά διατάγματα.Προδιαγραφές οργάνωσης χρόνου εργασίας

Άφορούν όλους τους εργαζόμενους.
Σχεδόν τίποτα από τα παρακάτω δεν εφαρμόζεται και κάποιοι έχουν την ευθύνη.
Ειδικά στα Νοσοκομεία.

Προδιαγραφές οργάνωσης χρόνου εργασίας ΝΟΜΟΣ: 1157/81, ΠΔ 88/1999 και ΠΔ 76/2005


ΝΟΜΟΣ: 1157/81
Περί κυρώσεως της από
29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης.
(

ΦΕΚ 126/Α/12-05-81)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής

, απεφασίσαμεν:
Άρθρο πρώτον

Κυρούται η από

29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξις Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», δημοσιευθείσα εις το υπ' αριθ. 299/30.12.1980 φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α'), έχουσα ως ακολούθως:
ΠΡΑΞΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων

.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντες υπόψει

:
1.

Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
2.

Την ανακύψασαν έκτακτον, εξαιρετικώς επείγουσαν και απρόβλεπτον ανάγκην καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών, κατόπιν και της σχετικής εξαγγελίας της Κυβερνήσεως δια την εφαρμογήν του μέτρου τούτου από 1ης Ιανουαρίου 1981.
3.

Την αδυναμίαν αμέσου αντιμετωπίσεως του ανωτέρω θέματος μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους δια της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, λόγω παύσεως των εργασιών της Βουλής ένεκα των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίζομεν:
Άρθρον

1
Χρόνος εργασίας

.
1.

Καθιερούται από 1 Ιανουαρίου 1981 πενθήμερος εβδομάς εργασίας, αρχομένη από Δευτέρας μέχρι και Παρασκευής, δια το ύφ' οιανδήποτε σχέσιν προσωπικόν του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, άνευ μειώσεως του κατά περίπτωσιν ισχύοντος ή εφαρμοζομένου συνολικού αριθμού ωρών εβδομαδιαίας εργασίας, επιφυλασσομένων των διατάξεων των επομένων παραγράφων. Εις την ρύθμισιν ταύτην υπάγονται και οι άμισθοι Υποθηκοφύλακας.
2.

Της κατά την προηγουμένην παράγραφον ρυθμίσεως εξαιρούνται: α) οι δικαστικοί λειτουργοί, β) το Υπουργείον Δημοσίας Τάξεως και αι Υπηρεσίαι αυτού (πλην της Γενικής Δ/νσεως Αγροφυλακής), ως και τα όργανα Αγροφυλακής-Αρχιφύλακες και Αγροφύλακες, γ) αι Λιμενικαί Αρχαί, Σχολαί Λιμενικού Σώματος και Δημόσιαι Σχολαί Εμπορικού Ναυτικού, δ) το Στρατηγείον Διοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου (ΣΔΑΜ), ε) τα νοσηλευτικά ιδρύματα
και οι υγειονομικοί σχηματισμοί των Υπουργείων

, οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως και λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, στ) τα ιδρύματα και αι σχολαί προσώπων δημοσίου δικαίου, στ) τα ιδρύματα και αι σχολαί κοινωνικής προνοίας (πλην των κεντρικών υπηρεσιών του Π.Ι.Κ.Π.Α. και του Εθνικού Οργανισμού Προνοίας και όλων των υπηρεσιών του Κοινωνικού Κέντρου Οικογενείας και Νεότητας), ζ) τα αγροτικά ιατρεία και οι υγειονομικοί σταθμοί, η) η Ανωτέρα Σχολή Επισκεπτριών Αδελφών και Νοσοκόμων Αθηνών και η Ανωτέρα Κρατική Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων Θεσσαλονίκης, θ) αι Φυλακαί, τα Σωφρονιστικά Καταστήματα και Ιδρύματα Αγωγής Ανηλίκων και τα θεραπευτικά Καταστήματα κρατουμένων, ι) η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), ια) οι Οργανισμοί Εθνικής Οδοποιίας, τα γραφείο των Λιμένων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης (ΟΛΠ-ΟΛΘ), ιβ) το φυλακτικόν προσωπικόν των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας και του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, ιγ) το καλλιτεχνικόν, τεχνικόν και βοηθητικόν προσωπικόν των Κρατικών θεάτρων, ιδ) αι υπαγόμεναι ή εποπτευόμεναι υπό του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών βιβλιοθήκαι (πλην της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος) και το αναγνωστήριον της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, ιε) τα υπό μορφήν Ν.Π.Δ.Δ. λειτουργούντα Εθνικά και Δημοτικά Γυμναστήρια, ιστ) τα αρτοποιεία των Ενόπλων Δυνάμεων, ιζ) το προσωπικόν των σταθμών διοδίων του Ταμείου Εθνικής Υδοποιίας, ιη) τα γραφεία των: Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών Γραμματέων και Νομαρχών και ιθ) η Προεδρία της Δημοκρατίας, πλην του Γραφείου Οικονομικών Υποθέσεων και των Γραφείων Προσωπικού και Γραμματείας.
Δια κοινών αποφάσεων του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και του αρμοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού

, η κατά την παράγραφον 1 πενθήμερος εβδομάς εργασίας δύναται να επεκτείνεται και επί των υπηρεσιών και του προσωπικού του προηγουμένου εδαφίου.
Δι

' ομοίων ως άνω αποφάσεων, εκδιδομένων μετά πρότασιν της οικείας Διοικήσεώς των ή κατά την διαδικασίαν του άρθρου 2 της παρούσης, η πενθήμερος εβδομάς εργασίας δύναται να επεκτείνει αι και επί δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφελείας.
3.

Επίσης, κατά την πρώτην εφαρμογήν της παρούσης, η πενθήμερος εβδομαδιαία εργασία δεν εφαρμόζεται δι' όλας τας βαθμίδας και σχολικάς μονάδας της Γενικής Εκπαιδεύσεως, Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως αρμοδιοτήτος Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως και δια τας Σχολάς Εκπαιδεύσεως, Μετεκαιδεύσεως και Επιμορφώσεως Διδακτικού Προσωπικού αυτών και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Τα της ενάρξεως και εφαρμογής πενθημέρου εβδομάδος εργασίας επί των ανωτέρω περιπτώσεων θέλουν καθορισθή δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4.

Δια κοινών αποφάσεων του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών και του αρμοδίου καθ' ύλην Υπουργού, δύναται οποτεδήποτε: α) να καθιερούνται εξαιρέσεις από της εφαρμογής πενθημέρου εβδομάδος εργασίας κατά υπηρεσίαν, κλάδον, ειδικότητα και αριθμόν υπαλλήλων, χρόνον ή περιοχήν, έφ' όσον τούτο επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας, και β) να καθορίζεται η πενθήμερος εβδομάς εργασίας δι' ορισμένας υπηρεσίας, κλάδους, ειδικότητας ή αριθμόν υπαλλήλων από της Τρίτης μέχρι και του Σαββάτου, έφ' όσον τούτο επιβάλλεται λόγω της φύσεως της λειτουργίας ή εργασίας των, καθιερουμένης ως μη εργασίμου ημέρας της Δευτέρας.
Προκειμένου περί οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως

, δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και νομικών προσώπων, αμιγών δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων και συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων, η κατά το προηγούμενον εδάφιον απόφασις εκδίδεται υπό μόνου του Υπουργού Εσωτερικών, μετά πρότασιν των οικείων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων ή της οικείας Διοικήσεως, δυναμένου να μεταβιβάζη την αρμοδιότητα του ταύτην εις τον οικείον Νομάρχην.
5.

Αι καθ' εβδομάδα ώραι εργασίας ορίζονται: α) των μονίμων υπαλλήλων του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και όσων ακολουθούν το ωράριον αυτών εις τριάκοντα επτά και ημίσειαν (37 1/2)
και β

) του επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου προσωπικού των ως άνω υπηρεσιών, περί ων η παράγρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1057/80 «περί του ωραρίου των απασχολουμένων εις υπηρεσίας του Δημοσίου κλπ.», λειτουργούσας επί 24ώρου βάσεως ή υπό την μορφήν εργοστασίου ή εργοταξίου ή συνεργείου ή εις εργασίας υπαίθρου και άλλων τινών διατάξεων», εις τριάκοντα εννέα (39). Δεν θίγονται δια της παρούσης αι ώραι εβδομαδιαίας απασχολήσεως και διδασκαλίας του εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων της Εκπαιδεύσεως.
6.

Αι καθ' ημέραν ώραι εργασίας ορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως δυναμένου να μεταβιβάζη την αρμοδιότητα του ταύτην:
α

) Εις τους οικείους Υπουργούς, δι' υπηρεσίας και κλάδους του Υπουργείου των ή δι' εποπτευόμενα ύπ' αυτών νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οσάκις επιβάλλεται παρέκκλισίς τις ως εκ της φύσεως του έργου αυτών.
β

) Εις τους Νομάρχας, δια τας εις την περιφέρειαν του νομού δημοσίας υπηρεσίας, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως και τα λοιπά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή τας περιφερειακάς υπηρεσίας (υποκαταστήματα, παραρτήματα κλπ.) νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εξαιρέσει των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων της Εκπαιδεύσεως.
Αι καθ

' ήμέραν ώραι εργασίας είναι συνεχείς, δύναται δε κατ' εξαίρεσιν να ορίζονται, κατά την αυτήν ως άνω διαδικασίαν, διακεκομμένοι, οσάκις τούτο επιβάλλεται λόγω ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας.
7.

Ειδικαί διατάξεις, αναφερόμεναι εις τον καθορισμόν του καθ' εβδομάδα ή καθ' ημέραν χρόνου εργασίας κατηγοριών τινων προσωπικού, πλην αντιθέτου δια της παρούσης ρύθμισεως, εξακολουθούν ισχύουσαι.
8.

Προκειμένου περί του προσωπικού ή μέρους προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου ή ετέρων υπηρεσιών τυπογραφείου και βιβλιοδεσίας, ως και μηχανογραφικών υπηρεσιών, αι κατά την παράγραφον 5 περιπτ. α' του παρόντος, άρθρου οριζόμεναι καθ' εβδομάδα ώραι εργασίας, δύναται, κατ' εξαίρεσιν, λόγω ειδικών δυσμενών συνθηκών εργασίας του ως άνω προσωπικού, να μειούνται κατά τρεις (3) ώρας δι' αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως.
9.

Προκειμένου περί μητέρων - υπαλλήλων, αι οριζόμεναι κατά τας διατάξεις της παραγράφου 6 καθ' ημέρον ώραι εργασίας περιορίζονται κατά δύο μεν ώρας, έφ' όσον έχουν τέκνα ηλικίας μέχρι δύο ετών, κατά μίαν δε ώραν, έφ' όσον έχουν τέκνα ηλικίας από δύο ετών έως και τεσσάρων ετών.
10.

Επί πενθημέρου εβδομαδιαίας εργασίας, δι' αποφάσεως του αρμοδίου καθ' ύλην Υπουργού, δύναται να ορίζονται κατά υπηρεσίαι, κλάδον, ειδικότητα και αριθμόν υπαλλήλων, χρόνον ή περιοχήν, αι περιπτώσεις απασχολήσεως προσωπικού κατά Σάββατον ή Δευτέραν, έφ' όσον τούτο επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργατιάς. Εις τους τυχόν απασχολουμένους κατά Σάββατον ή Δευτέραν, κατά περίπτωσιν, παρέχεται υποχρεωτικώς αναπληρωματική ημέρα αναπαύσεως κατά την Δευτέραν της αρξαμένης την Κυριακής εβδομάδας ή κατά το Σάββατον της ιδίας εβδομάδος, αντιστοίχως. Εν περιπτώσει συμπτώσεως αργίας ή ημιαργίας τινός περιλαμβανομένης εις το εορτολόγιον των δημοσίων υπηρεσιών, η κατά Δευτέραν η Σάββατον, κατά περίπτωσιν, ανάπαυσις μετατίθεται εις άλλην ημέραν της εβδομάδος, καθοριζομένην υπό της υπηρεσίας.
Προκειμένου περί οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως

, δημοτικών και κοινοτικών Ιδρυμάτων και νομικών προσώπων, αμιγών δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων και συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων, η κατά το προηγούμενον εδάφιον απόφασις εκδίδεται υπό του Υπουργού Εσωτερικών μετά πρότασιν των οικείων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων ή της οικείας Διοικήσεως. Το κατά τα ανωτέρω απασχολούμενον ειδικώτερον εις τας υπηρεσίας ταύτας κατά Σάββατον ή Δευτέραν προσωπικόν, ως και η παρεχομένη εις τούτο αναπληρωματική ημέρα αναπαύσεως, καθορίζονται δι' αποφάσεως των οικείων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων ή της οικείας Διοικήσεως.
Κατά την ημέραν της αναπαύσεως ο εργαζόμενος οφείλει να απασχοληθή

, εάν κληθή υπό της υπηρεσίας, λόγω εξαιρετικής υπηρεσιακής ανάγκης μη δυναμένης να αναβληθή. Εις την περίπτωσιν ταύτην χορηγείται ετέρα ημέρα αναπαύσεως, καθοριζομένη υπό της υπηρεσίας, κατ' άλλην εργάσιμον ημέραν εντός της προσεχούς εβδομάδος. Κατά τον χρόνον της ημέρας
αναπαύσεως δεν επιτρέπεται απασχόλησις υπό μορφήν υπερωριακής

, υπερεργασιακής ή άλλης μορφής προσθέτου εργασίας, εκτός αν πρόκειται προς συμπλήρωσιν φυλακών εργασίας (βάρδιας).
Το Σάββατον ή η Δευτέρα

, κατά περίπτωσιν, δεν θεωρούνται ως ημέραι αργίας (εξαιρέσιμοι) και δεν καταβάλλονται εις τους απασχολουμένους κατά τας ημέρας ταύτας αι υπό της κειμένης νομοθεσίας προβλεπόμεναι προσαυξήσεις.
11.

Ημέραι αργίας και ημιαργίας των δημοσίων υπηρεσιών, οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως και λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ορίζονται αι εξής:
α

) Ημέραι αργίας: Η Εθνική εορτή, η 28η Οκτωβρίου, η πρώτη του έτους, τα Θεοφάνεια, η των Τριών Ιεραρχών δια τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς, η Καθαρά Δευτέρα, η Μεγάλη Παρασκευή, το Μέγα Σάββατον, η Δευτέρα του Πάσχα, η 1η Μαΐου, η του Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα της Πεντηκοστής), η της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η 17η Νοεμβρίου δια τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τας Ανωτέρας Σχολάς, η πρώτη και δευτέρα ημέρα των Χριστουγέννων και άπασαι αι Κυριακαί.
Δια τον εορτασμόν των προστατών Αγίων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων

, ορίζονται ως ημέραι αργίας δια το στρατιωτικόν και πολιτικόν προσωπικόν και αι έξης: αα) η εορτή του Αγίου Γεωργίου δι' άπαν το προσωπικόν του Στρατού Ξηράς, πλην του υπηρετούντος εις μονάδας Πυροβολικού, ββ) η εορτή της Αγίας Βαρβάρας (4 Δεκεμβρίου) δια το προσωπικόν του Στρατού Ξηράς το υπηρετούν εις μονάδας Πυροβολικού, γγ) η εορτή του Αγίου Νικολάου (6 Δεκεμβρίου) δι' άπαν το προσωπικόν του Πολεμικού Ναυτικού, δδ) η εορτή των Ταξιαρχών (αρχαγγέλου Μιχαήλ 8 Νοεμβρίου) δι' άπαν το προσωπικόν της Πολεμικής Αεροπορίας.
Εάν οιαδήποτε εκ των οριζομένων ως άνω ημερών αργίας συμπίπτη με Κυριακήν

, ως ημέρα αργίας ορίζεται η προηγουμένη της Κυριακής ταύτης εργάσιμος ημέρα, έφ' όσον δια το προσωπικόν των κατά τα ανωτέρω υπηρεσιών δεν εφαρμόζεται πενθήμερος εβδομαδιαία εργασία.
Η μεταξύ δύο αργιών μοναδική εργάσιμος ή ημιεργάσιμος ημέρα δύναται να ορίζηται ως ημέρα αργίας δι

' αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως, επί αντιστοίχω μειώσει προηγουμένων ή επομένων ημιαργιών.
β

) Ημέραι ημιαργίας: Η παραμονή των Χριστουγέννων, η παραμονή του Νέου Έτους, η παραμονή των Θεοφανείων και η Μεγάλη Πέμπτη. Κατά τας ως άνω ημιαργίας η εργασία διακόπτεται την 13ην μεταμεσημβρινήν ώραν.
γ

) Αι μέχρι ενάρξεως της ισχύος της παρούσης ορισθείσα, μία κατ' έτος δι' εκάστην περιφέρειαν, ημέραι αργίας προς εορτασμόν θρησκευτικού ή εθνικού γεγονότος, διατηρούνται εν ισχύι.
12.

Η διαδρομή των υπό του νόμου ή των δικαστηρίων τεταγμένων προθεσμιών άρχεται από της επιούσης της ημέρας της επιδόσεως ή της ημέρας κατά την οποίαν συνέβη το αποτελούν την αφετηρίαν της προθεσμίας γεγονός και λήγει την 7ην μ.μ. ώραν της τελευταίας ημέρας, εάν δε αύτη είναι κατά νόμον εξαιρετέα ή Σάββατον, την αυτήν ώραν της επομένης εργασίμου ημέρας. Αι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν αναλόγως και επί των περιπτώσεων του άρθρου 1 παρ. 4 περίπτ. (β) της παρούσης.
13.

Το επί συμβάσει ιδιωτικού δίκαιου ημερομίσθιον προσωπικόν της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το οποίον δεν απασχολήθη κατά τας ημέρας αργίας της παραγράφου 11, έφ' όσον η μη απασχόλησις δεν οφείλεται εις τούτο, λαμβάνει δι' εκάστην αργίαν το ημερομίσθιόν του. Το προηγούμενον εδάφιον δεν εφαρμόζεται εις τας περιπτώσεις των Κυριακών.
14.

Αι διατάξεις του άρθρου 76 του Π.Δ. 611/1977 (Ν. 434/1976, άρθρ. 32), ως και πάσα γενική ή ειδική διάταξις αντικειμένη εις την παρούσαν Πράξιν, πλην αντιθέτου δια της παρούσης ρυθμίσεως, καταργείται
Άρθρον

2
1.

Κατά την διαδικασίαν του Ν. 3239/1955 «περί του τρόπου ρυθμίσεως των συλλογικών διαφορών εργασίας κλπ.», ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως και προκειμένου περί μισθωτών υπαγομένων εις αυτόν, εξαιρέσει μισθωτών του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοικήσεως και λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

, δύναται να καθιερούται σύστημα εβδομαδιαίας εργασίας πέντε εργασίμων ημερών, άνευ μειώσεως του κατά περίπτωσιν ισχύοντος ή εφαρμοζομένου ωραρίου εβδομαδιαίας εργασίας.
2.

Διαφυλασσομένης της ισχύος της παρ. 5 του άρθρου 7 της δια του άρθρου 15 του Ν. 1082/1980 «περί τροποποιήσεως, αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τίνων ενίων εργατικών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» κυρωθείσης ύπ' αριθ. 6/1979 αποφάσεως του Δευτεροβαθμίου Διοικητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου Αθηνών, η επαύξησις των ωρών της ημερησίας εργασίας προς τον σκοπόν εφαρμογής του κατά την προηγουμένην παράγραφον συστήματος εργασίας δεν αποτελεί υπερωριακήν, υπερεργασιακήν ή άλλης μορφής πρόσθετον εργασίαν, ουδέ και οφείλεται προσθετός τις αμοιβή.
3.

Κατά την διαδικασίαν της παρ. 1 του παρόντος, δύναται επίσης να επεκτείνεται η ισχύς της παρ. 5 του άρθρου 7 της ύπ' αριθ. 6/1979 αποφάσεως του Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών, κυρωθείσης δια του άρθρου 15 του Ν. 1082/1980, και επί επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων ή εργασιών, το προσωπικόν των οποίων εργάζεται κατ' εναλλαγήν. Δύναται επίσης, κατά την αυτήν διαδικασίαν, να ρυθμίζεται πάσα λεπτομέρεια αναγκαία δια την εφαρμογήν συστημάτων εβδομαδιαίας εργασίας πέντε (5) ημερών.
4.

Αι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 549/1977 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τίνων της εργατικής νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» ισχύουν μόνον, έφ' όσον το προσωπικόν των εις ταύτας υπαγομένων επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και εργασιών δεν απασχολείται υπό σύστημα εβδομάδος πέντε (5) εργασίμων ημερών.
Άρθρον

3
Κανονικαί άδειαι

.
1.

Η υπό των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Υπαλληλικού Κώδικος (Π.Δ 611/1977) προβλεπομένη μηνιαία κανονική άδεια απουσίας ορίζεται εις είκοσιν εξ εργασίμους ημέρας, συνυπολογιζομένης και της ημέρας του Σαββάτου ή της Δευτέρας κατά τας διακρίσεις των παραγράφων 1 και 4, αντιστοίχως, του άρθρου 1 της παρούσης.
2.

Ο υπό των διατάξεων των άρθρων 101 παρ. 2, 3 και 4, 103 παρ. 1 και 104 του Υπαλληλικού Κώδικος προβλεπόμενος αριθμός ημερών κανονικής αδείας απουσίας, υπολογίζεται εφεξής εις ανάλογον, εν σχέσει προς τον υπό της παρ. 1 του παρόντος άρθρου οριζόμενον, αριθμόν εργασίμων ημερών, η δε υπό της παρ. 3 του άρθρου 102 του αυτού Κώδικος προβλεπομένη αποζημίωσις υπολογίζεται, αντί των τριακοστών, εις εικοστά έκτα.
3.

Δι' αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως θέλουν καθορισθή αι λεπτομέρειαι εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Άρθρον

4.
Η ισχύς της παρούσης Πράξεως

, η οποία κυρωθήσεται νομοθετικώς κατά το άρθρον 44 παρ. 1 του Συντάγματος, άρχεται από της 1ης Ιανουαρίου 1981.
Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως

.
Εν Αθήναις τη

29 Δεκεμβρίου 1980
Ο Προέδρος της Δημοκρατίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ

. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ

Ο Αντιπρόεδρος

ΚΩΝΣΤ

. Ε. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Τα Μέλη

ΚΩΝ

. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓ. ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ, ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦ. ΣΤΡΑΤΟΣ, ΑΘΑΝ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ, ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ, ΑΘΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ, ΙΩΑΝ.ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ, ΣΤΑΥΡ. ΔΗΜΑΣ, ΑΝΔΡ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΦ. ΜΑΝΟΣ, ΑΡΙΣΤ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ, ΚΩΝ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΣΠΥΡ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ, ΤΖΑΝΝΗΣ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ. ΠΛΥΤΑΣ, ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡ. ΔΑΒΑΚΗΣ, ΙΩΑΝ. ΦΙΚΙΩΡΗΣ.
Άρθρο δεύτερον
1.

Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 της δια του παρόντος κυρουμένης Πράξεως αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«8.

Προκειμένου περί του προσωπικού ή μέρους προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου ή ετέρων υπηρεσιών τυπογραφείου και βιβλιοδεσίας, ως και μηχανογραφικών υπηρεσιών, αι κατά την παράγραφον 5 περίπτ. α' του παρόντος άρθρου οριζόμεναι καθ' εβδομάδα ώραι εργασίας δύναται, κατ' εξαίρεσιν, λόγω ειδικών δυσμενών συνθηκών εργασίας του ως άνω προσωπικού, να μειούνται κατά ημίσειαν ώραν ημερησίως δι' αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως».
2.

Η τελευταία περίοδος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 1 της δια του παρόντος κυρουμένης Πράξεως αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«

Κατά Σάββατον ή Δευτέραν, κατά περίπτωσιν, έφ' όσον ο υπάλληλος δεν απασχοληθή κατά το κανονικόν ωράριον εργασίας του, ως και κατά την αναπληρωματικήν ημέραν αναπαύσεώς του, δεν επιτρέπεται απασχόλησις υπό μορφήν υπερωριακής, υπερεργασιακής ή άλλης μορφής προσθέτου εργασίας, εκτός αν πρόκειται προς συμπλήρωσιν φυλακών εργασίας (βάρδιας) ή δια την εφημερίαν ιατρικού προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων».
3.

Η περίπτωσις β' της παραγράφου 11 του άρθρου 1 της δια του παρόντος κυρουμένης Πράξεως αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«

β) Ημέραι ημιαργίας: Η παραμονή των Χριστουγέννων και η παραμονή του Νέου Έτους. Κατά τας ως άνω ημιαργίας η εργασία διακόπτεται επί πενθημέρου εβδομάδας εργασίας την 13ην μεταμεσημβρινήν ώραν ή την 12ην μεσημβρινήν ώραν, έφ' όσον δεν εφαρμόζεται πενθήμερος εβδομαδιαία εργασία».
Άρθρο τρίτον

Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

.
Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ

Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.
Εν Αθήναις τη

7 Μαΐου 1981
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ
. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΚΩΝΣΤ
. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΩΝ
. ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΦΕΚ Α'94 13.5.1999 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ.88

   Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου
   εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ.
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 1 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5) 3 και 4 του Ν.1338/83 ""Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" (34/Α) όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα με το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 ""Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαικής Κοινότητος Ανθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURAΤΟΜ" (70/Α) με το άρθρο 65 του Ν.1892/90 ""Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις" (101/Α) και με το άρθρο 19 του Ν. 2367/95 (261/Α) και β. Της παραγράφου 2 του άρθρου δευτέρου του Ν. 2077/92 ""Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 'Ενωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική Πράξη" (136/Α). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 1568/85 ""Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, (177/Α). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 2224/94 ""Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις (112/Α). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 1836/89 ""Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διοτάξεις" (79/Α). 5. Την 8211/8.3.99 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ""Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λεωνίδα Τζαννή και Γεώργιο Φλωρίδη" (198/Β). 6. Την με αριθμό 16/20.7.1998 γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας. 7. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 ""Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (137/Α), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 ""Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων κ.λπ." (154/Α) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 2α του Ν. 2469/97 (38/Α) . 8.'Οτι με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή του κρατικού προϋπολογισμού ή προϋπολογισμού ΝΠΔΔ. 9. Την με αριθμό 630/16.12.1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αποφασίζουμε:
Αρθρο :1
Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :3
Προισχύσασες μορφές άρθρου :1

     
             ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

            ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

               Αρθρο 1
           (Αρθρα 1 και 14 οδηγίας)

          Σκοπός- Αντικείμενο -Πεδίο εφαρμογής 

 1. Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η προσαρμογή της
ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/104/ΕΚ της 23ης
Νοεμβρίου 1993 ""Σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου
εργασίας".

 2. Το παρόν προεδρικό διάταγμα καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές
για την οργάνωση του χρόνου εργασίας. Οι διατάξεις του εφαρμόζονται
επιπλέον των γενικών διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας που ισχύουν
κάθε φορά. Με την επιφύλαξη του άρθρου 14 του παρόντος διατάγματος,
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας που περιέχουν για τους εργαζόμενους
ευνοϊκότερες ρυθμίσεις από τις καθοριζόμενες με το παρόν διάταγμα,
εξακολουθούν να ισχύουν.

 
«3. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται σε όλες τις 
επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και 
του δημοσίου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 1 (παράγραφος 3) του π.δ. 
17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων 
κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» (11 
Α), με την επιφύλαξη του άρθρου 14 του παρόντος διατάγματος. Επίσης 
εφαρμόζονται και στο ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων 
ασφαλείας με εξαίρεση ορισμένες δραστηριότητες του προσωπικού αυτού που 
παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες. Στην περίπτωση αυτή: α) για το ένστολο 
προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων θα πρέπει να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η 
υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων στα πλαίσια των διατάξεων της σχετικής 
νομοθεσίας β) για το ένστολο προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας έχουν εφαρμογή 
οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 1568/1985 (Αρ. 9 του ν. 3144/2003, ΦΕΚ 111 
Α/8.5.2003).

 4. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στους ναυτικούς, όπως 
ορίζονται στο π.δ. 152/2003 «περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας των ναυτικών 
σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 1999/63/ΕΚ και 1999/95/ΕΚ» (124 Α), με την 
επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 9, καθώς και στο οικιακό προσωπικό».

*** Οι παρ. 3 και 4 αντικαταστάθηκαν ως άνω με την παρ.1 άρθρ.1
  ΠΔ 76/2005,ΦΕΚ Α 117/19.5.2005 (οδηγία 2000/34/ΕΚ, άρθρ.1 παρ.1 και 4) 

5.«Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται εφόσον άλλες διατάξεις, οι 
οποίες αφορούν σε σχετικές κοινοτικές πράξεις, περιλαμβάνουν ειδικότερες 
απαιτήσεις περί οργανώσεως του χρόνου εργασίας για ορισμένες επαγγελματικές 
ασχολίες ή δραστηριότητες».

*** Η παρ.5 προστέθηκε με την παρ.2 άρθρ.1 ΠΔ 76/2005,ΦΕΚ Α 117/19.5.2005   
(συμμόρφωση με την οδηγία 2000/34/ΕΚ)Αρθρο :2
Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :9

             Αρθρο 2

            (Αρθρο 2 οδηγίας)

              Ορισμοί   

 Για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος, νοούνται ως:

 1. χρόνος εργασίας: Κάθε περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο
εργαζόμενος ευρίσκεται στην εργασία, στη διάθεση του εργοδότη και ασκεί
τη δραστηριότητα ή τα καθήκοντά του, σύμφωνα με τις ισχύουσες
ρυθμίσεις, για κάθε κατηγορία εργαζομένων.

 2. Περίοδος ανάπαυσης: Κάθε περίοδος που δεν είναι χρόνος εργασίας.

 3. Νυχτερινή περίοδος: Η περίοδος οκτώ (8) ωρών με έναρξη την 22.00
μ.μ. και λήξη την 06.00 π.μ.

 4. Εργαζόμενος τη νύχτα:

 α. Κάθε εργαζόμενος κατά τη νυχτερινή περίοδο επί τρεις τουλάχιστον
ώρες του ημερήσιου κανονικού χρόνου εργασίας του ή

 β. Κάθε εργαζόμενος, ο οποίος ενδέχεται να πραγματοποιεί κατά τη
νυχτερινή περίοδο τουλάχιστον 726 ώρες του ετήσιου χρόνου εργασίας του
εφόσον δεν προβλέπεται μικρότερος αριθμός ωρών από συλλογικές συμβάσεις
ή άλλες διατάξεις. Για τον υπολογισμό του παραπάνω χρόνου θα λαμβάνεται
υπόψη ο ημερήσιος συνολικός χρόνος εργασίας του εργαζόμενου εφόσον σ`
αυτόν περιλαμβάνονται 3 τουλάχιστον ώρες του χρονικού διαστήματος
24.00-05.00, ανεξαρτήτως ώρας έναρξης και λήξης βάρδιας και η εργασία
του εργαζόμενου είναι σε 7 τουλάχιστον συνεχείς ώρες εργασίας.

 5. Εργασία κατά βάρδιες: Κάθε μέθοδος οργάνωσης της ομαδικής
εργασίας, κατά την οποία οι εργαζόμενοι διαδέχονται ο ένας τον άλλον
στις ίδιες θέσεις εργασίας με ορισμένο ρυθμό, περιλαμβανομένου του
ρυθμού περιτροπής και η οποία μπορεί να είναι συνεχής ή ασυνεχής πράγμα
το οποίο υποχρεώνει τους εργαζόμενους να επιτελούν μια εργασία σε
διαφορετικές ώρες, σε μια δεδομένη περίοδο ημερών ή εβδομάδων.

 6. Εργαζόμενος σε βάρδιες: Κάθε εργαζόμενος με ωράριο που
εντάσσεται σε πρόγραμμα εργασίας κατά βάρδιες.

 7. Εβδομάδα: Η χρονική περίοδος επτά ημερών με έναρξη την 00:01
ώρα της Δευτέρας και λήξη την 24:00 της επόμενης Κυριακής.

 « 8. Μετακινούμενος εργαζόμενος : Κάθε εργαζόμενος ο οποίος απασχολείται ως 
μέλος του ταξιδεύοντος ή ιπταμένου προσωπικού μιας επιχείρησης η οποία 
παρέχει υπηρεσίες μεταφορών επιβατών ή εμπορευμάτων οδικώς, αεροπορικώς ή 
δια 
μέσου εσωτερικών πλωτών οδών.

 9. Δραστηριότητα ανοικτής θάλασσας : Η δραστηριότητα η οποία εκτελείται 
κυρίως επάνω σε εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας (στις οποίες περιλαμβάνονται 
τα θαλάσσια γεωτρύπανα) ή από αυτές, και συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την 
αναζήτηση, την εξόρυξη ή την εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων, 
συμπεριλαμβανομένων των υδρογονανθράκων, καθώς και τις καταδύσεις που 
συνδέονται με αυτές τις δραστηριότητες, είτε γίνονται από εγκαταστάσεις 
ανοικτής θαλάσσης είτε από πλοίο.

 10. Επαρκής χρόνος ανάπαυσης: η πραγματική κατάσταση κατά την οποία οι 
εργαζόμενοι έχουν τακτικές περιόδους ανάπαυσης, των οποίων η διάρκεια 
εκφράζεται σε μονάδες χρόνου και οι οποίες είναι επαρκώς μακρές και 
συνεχείς, 
ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι δεν θα προκαλούν σωματικές βλάβες 
στους ίδιους, σε συναδέλφους τους ή σε τρίτους και ότι δεν θα βλάπτουν την 
υγεία τους, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, λόγω κόπωσης ή άτακτων ρυθμών 
εργασίας».

*** Οι παρ.8,9 και 10 προστέθηκαν με το άρθρ.2 ΠΔ 76/2005,
  ΦΕΚ Α 117/19.5.2005 (συμμόρφωση με την οδηγία 2000/34/ΕΚ)Αρθρο :3
Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :5

     
             ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

      ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ - ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
          ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

              Αρθρο 3

            (Αρθρο 3 οδηγίας)
            Ημερήσια ανάπαυση    

 Για κάθε περίοδο 24 ωρών, η ελάχιστη ανάπαυση δεν μπορεί να είναι
κατώτερη από δώδεκα 12 συνεχείς ώρες.

 Η περίοδος των 24 ωρών αρχίζει την 00:01 και λήγει την 24:00 ώρα.Αρθρο :4
Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :6

     
              Αρθρο 4
            (Αρθρο 4 οδηγίας)
             Διαλείμματα      

 1. `Οταν ο χρόνος ημερήσιας εργασίας υπερβαίνει τις έξι ώρες, πρέπει
να χορηγείται διάλειμμα τουλάχιστον 15 λεπτών, κατά τη διάρκεια του
οποίου οι εργαζόμενοι δικαιούνται να απομακρυνθούν από τη θέση εργασίας
τους.

 Τα Διαλείμματα αυτά δεν επιτρέπεται να χορηγούνται συνεχόμενα με την
έναρξη ή τη λήξη της ημερήσιας εργασίας.

 2. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του διαλείμματος και ιδίως η διάρκεια και
οι όροι χορήγησής του εφόσον δεν ρυθμίζονται από συλλογικές συμβάσεις
εργασίας ή από την κείμενη νομοθεσία, καθορίζονται στο επίπεδο της
επιχείρησης στα πλαίσια της διαβούλευσης μεταξύ του εργοδότη και των
εκπροσώπων των εργαζομένων [ Ν. 1264/82 "" Για τον εκδημοκρατισμό του
Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών
ελευθεριών των εργαζομένων" (79/Α)] ή των εκπροσώπων τους για θέματα
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων [άρθρα 2 (παράγραφος 4) και 10
του Π.Δ. 17/96] και σύμφωνα με την γραπτή εκτίμηση κινδύνου [άρθρο 8
(παράγραφος 1) του Π.Δ. 17/96], στην οποία θα πρέπει να εκτιμώνται και
οι κίνδυνοι που συνδέονται με την οργάνωση του χρόνου εργασίας.Αρθρο :5
Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :2
Προισχύσασες μορφές άρθρου :1

"Αρθρο 5

 «Στους εργαζόμενους εξασφαλίζεται ανά εβδομάδα, ελάχιστη περίοδος συνεχούς 
ανάπαυσης εικοσιτεσσάρων (24) ωρών, η οποία συμπεριλαμβάνει κατ`αρχήν την 
Κυριακή, ανάλογα με τις ισχύουσες για κάθε κατηγορία εργαζόμενων διατάξεις 
της εργατικής νομοθεσίας και πρακτικές, στις οποίες προστίθενται οι δώδεκα 
(12) συνεχείς ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης του άρθρου 3 του παρόντος.

 Αν δικαιολογείται για αντικειμενικούς ή τεχνικούς λόγους ή από τις συνθήκες 
οργάνωσης της εργασίας μπορεί να ορισθεί ελάχιστη περίοδος ανάπαυσης 
εικοσιτεσσάρων (24) ωρών.

 Οπου προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις η Κυριακή, ως ημέρα εβδομαδιαίας 
ανάπαυσης, αυτή αρχίζει την 00:01 ώρα και λήγει την 24:00 ώρα. Για τους 
εργαζόμενους σε δραστηριότητες που λειτουργούν ολόκληρο το εικοσιτετράωρο με 
σύστημα διαδοχικών ομάδων εργασίας, η Κυριακή, μπορεί να αρχίζει την 06:00 
ώρα ή την 07:00 ώρα και να λήγει την αντίστοιχη ώρα της Δευτέρας.

 Οι ρυθμίσεις των αμέσως προηγούμενων δύο εδαφίων ισχύουν αναλόγως και σε 
όσες περιπτώσεις, ως ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης προβλέπεται από την οικεία 
νομοθεσία άλλη ημέρα εκτός της Κυριακής».


 *** Το άρθρο 5 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρ.3 ΠΔ 76/2005,
  ΦΕΚ Α 117/19.5.2005 (συμμόρφωση με την οδηγία 2000/34/ΕΚ,άρθρο 1 παρ.3)Αρθρο :6
Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :9

     
              Αρθρο 6
        (Αρθρα 6 και 16 παράγραφος 2 οδηγίας)
        Μέγιστη εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας 

 Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας οχρόνος
εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά περίοδο
το πολύ τεσσάρων (4) μηνών τις σαράντα οκτώ (48) ώρες κατά μέσο όρο,
συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών. Οι περίοδοι ετήσιας άδειας μετ`
αποδοχών, και οι περίοδοι αδείας ασθενείας δεν συνεκτιμώνται ή είναι
ουδέτερες, όσον αφορά τον υπολογισμό του μέσου όρου.


*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρ.έκτο παρ.1 Ν.3527/2007,
  ΦΕΚ Α 25/9.2.2007,ορίζεται ότι:
 "1. Αναστέλλεται μέχρι τις 30.6.2007 η ισχύς της διάταξης του άρθρου 6 του 
π.δ. 88/1999 και της διάταξης του άρθρου 5 του π.δ. 76/2005, ως προς τους 
ειδικευμένους ιατρούς, τους ειδικευόμενους ιατρούς και το προσωπικό των 
νοσηλευτικών και παρόμοιων ιδρυμάτων. Η αναστολή της ισχύος των εν λόγω 
διατάξεων δύναται να παραταθεί έως τις 31.12.2007, με κοινή υπουργική 
απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης".

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την ΥΑ 2/42003/0022 (ΦΕΚ Β΄ 1337/31.7.2007) 
ορίζεται 
ότι:
"Αναστέλλεται μέχρι 31.12.2007 η ισχύος των διατάξεων του άρθρου 6 του π.δ. 
88/1999 και του άρθρου 5 του π.δ. 76/2006, ως προς τους ειδικευμένους 
ιατρούς, τους ειδικευόμενους ιατρούς και το προσωπικό των νοσηλευτικών και 
παρόμοιων ιδρυμάτων".


 *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο ενδέκατο Ν.3654/2008,ΦΕΚ Α 57/3.4.2008, ορίζεται 
ότι:
"Αναστέλλεται μέχρι τις 30.6.2008 η ισχύς της διάταξης του άρθρου 6 του π.δ. 
88/1999 και της διάταξης του άρθρου 5 του π.δ. 76/2005, ως προς τους 
ειδικευμένους ιατρούς, τους ειδικευόμενους ιατρούς και το προσωπικό των 
νοσηλευτικών και παρόμοιων ιδρυμάτων. Η αναστολή της ισχύος των εν λόγω 
διατάξεων δύναται να παραταθεί έως τις 31.12.2008, με κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.
 Η διάταξη αυτή ισχύει αναδρομικά από 1.1.2008".


 *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την ΥΑ 2/44833/0022 ΦΕΚ Β 1521/4.8.2008 όπως 
διορθώθηκε με τις ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ του ΦΕΚ Β` 1773/3.9.2008, 
αποφασίστηκε η "...αναστολή από 1.7.2008 μέχρι 31.12.2008 της ισχύος των 
διατάξεων" του άρθρου 6 του π.δ. 88/1999 και του άρθρου 5 του π.δ. 76/2005, 
ως προς τους ειδικευμένους ιατρούς, τους ειδικευόμενους ιατρούς και το 
προσωπικό των νοσηλευτικών και παρόμοιων ιδρυμάτων.Αρθρο :7
Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :25

     
              Αρθρο 7
            (Αρθρο 7 οδηγίας)
             Ετήσια άδεια    

 Στους εργαζόμενους μετά από συνεχή απασχόληση τουλάχιστον δώδεκα (12)
μηνών παρέχεται Ετήσια άδεια μετά αποδοχών τεσσάρων εβδομάδων
τουλάχιστον, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής
νομοθεσίας.

 Η ελαχίστη περίοδος ετήσιας άδειας μετ` αποδοχών μπορεί να
αντικατασταθεί από χρηματική αποζημίωση μόνον σε περίπτωση τερματισμού
της εργασιακής σχέσης.

 Τα διαστήμστα αποχής των μισθωτών από την εργασία τους λόγω βρσχείας
σχετιΚώς διάρκειας ασθένειας, καθώς και τα διαστήματα στράτευσης,
απεργίας, ή ανωτέρας βίας, όπως αυτά καθορίζονται από τις ισχύουσες
διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, θεωρο ύνται ως χρόνος απασχόλησης
και δεν συμψηφίζονται με τις ημέρες αδείας που δικαιούνται οι
εργαζόμενοι.

*** Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 7 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.1 άρθρ.22
  Ν.3144/2003,ΦΕΚ Α 111/8.5.2003.Αρθρο :8
Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :2

     
              ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
        ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΒΑΡΔΙΕΣ
             ΡΥΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

              Αρθρο 8

        (Αρθρα 8 και 16 παράγραφος 3 οδηγίας)
         Διάρκεια της νυχτερινής εργασίας   

 1. Ο κανονικός χρόνος εργασίας των εργαζομένων τη νύχτα δεν πρέπει να
υπερβαίνει κατά μέσο όρο τις οκτώ ώρες ανά εικοσιτετράωρο σε περίοδο
μιας εβδομάδας.

 Μπορεί να ορίζεται διαφορετική από την παραπάνω περίοδο αναφοράς με
συλλογικές συμβάσεις εργασίας που συνάπτονται σε εθνικό ή περιφερειακό
επίπεδο. Εάν η ελαχίστη περίοδος εικοσετετράωρης εβδομαδιαίας ανάπαυσης
που απαιτείται από το άρθρο 5 εμπίπτει σ` αυτή την περίοδο αναφοράς,
δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του μέσου όρου.

 2. Οι εργαζόμενοι τη νύχτα, όταν η εργασία την οποία εκτελούν ενέχει
ιδιαίτερους κινδύνους ή σημαντική σωματική ή πνευματική ένταση, δεν
πρέπει να εργάζονται περισσότερο από οκτώ ώρες κατά τη διάρκεια
εικοσιτετράωρης περιόδου στην οποία πραγματοποιούν νυχτερινή εργασία.

 Η εργασία που ενέχει ιδιαίτερους κινδύνους ή σημαντική σωματική ή
πνευματική ένταση, εφόσον δεν ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία ή από
συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καθορίζεται στο επίπεδο της επιχείρησης
μετά από διαβούλευση μεταξύ του εργοδότη και των εκπροσώπων των
εργαζομένων (Ν.l264/82) ή των εκπροσώπων τους για θέματα υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζομένων [άρθρα 2 (παράγραφος 4) και 10 του Π.Δ.
17/96) και σύμφωνα με την γραπτή εκτίμηση κινδύνου [άρθρο 8 (παράγραφος
1) του Π.Δ. 17/96], στην οποία θα πρέπει να εκτιμώνται και οι κίνδυνοι
που συνδέονται με την νυχτερινή εργασία.Αρθρο :9
Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :2

     
             Αρθρο 9
            (Αρθρο 9 οδηγίας)
      Ιατρική εξέταση και μετάθεση των εργαζομένων  
        τη νύχτα σε θέση ημερήσιας εργασίας

 1. Σε κάθε εργαζόμενο πριν αναλάβει εργασία κατά τη νύχτα, και στη
συνέχεια κατά τακτά χρονικά διαστήματα, πρέπει να γίνονται οι
απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να εξετασθεί η καταλληλότητά
του για την εργασία αυτή.

 2. Εφόσον οι εργαζόμενοι τη νύχτα, μετά από τις προβλεπόμενες στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ιατρικές εξετάσεις σποδειχθεί ότι έχουν
προβλήματα υγείας που οφείλονται στη νυχτερινή εργασία, μετατίθενται σε
θέση ημερήσιας εργασίας για την οποία είναι κατάλληλοι.

 3. Οι ιατρικές εξετάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
διέπονται σπό το ιατρικό απόρρητο και δεν επιβαρύνουν τους
εργαζόμενους. Στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που έχουν υποχρέωση να
χρησιμοποιούν υπηρεσίες γιατρού εργασίας, οι εξετάσεις αυτές γίνονται
από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης ή από τις Υπηρεσίες Προστασίας
και Πρόληψης με τις οποίες συμβάλλονται. Σε αντίθετη περίπτωση γίνονται
από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Ασφαλιστικών Οργανισμών ή του Εθνικού
Συστήμστος Υγείας.Αρθρο :10

     
             Αρθρο 10
           (Αρθρο 10 οδηγίας)
         Εγγυήσεις για νυχτερινή εργασία 

 Για την προστασία των ειδικών κατηγοριών εργαζομένων όπως οι έγκυες
γυναίκες, οι νέοι κλπ, και όσον αφορά την νυχτερινή τους απασχόληση
εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

 Για τις κατηγορίες εργαζομένων για τις οποίες απαιτείται κατά την
εργασία τους η λήψη ιδιαίτερων επί πλέον των γενικών μέτρων, πρέπει
στην γραπτή εκτίμηση κινδύνου που έχει υποχρέωση να διαθέτει ο
εργοδότης, σύμφωνα με το άρθρο 8 (παράγραφος 1) του Π.Δ. 17/96, να
λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη και οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη
νυχτερινή εργασία.Αρθρο :11
Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :1

     
             Αρθρο 11
           (Αρθρο 11 οδηγίας)

      Ενημέρωση σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται
          εργαζόμενοι τη νύχτα   

 Ο εργοδότης που χρησιμοποιεί εργαζόμενους την νύχτα, ενημερώνει τις
αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχυουσας
νομοθεσίας.Αρθρο :12

     
             Αρθρο 12
           (Αρθρο 12 οδηγίας)

      Προστασία της ασφάλειας και της υγείας 

 1. Ο εργοδότης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε
να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων τη νύχτα
και των εργαζομένων σε βάρδιες ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας,
ανάλογα και με τη φύση της εργασίας αυτής.

 2. Οι υπηρεσίες του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας που
προβλέπονται από το άρθρο 4 (παράγραφος 1) του Ν. 1568/85 ""Υγιεινή και
Ασφάλεια των Εργαζομένων" (177/Α) και το άρθρο 4 του Π.Δ. 17/96 καθώς
και τα μέτρα προστασίας και πρόληψης στον τομέα της ασφάλειας και της
υγείας των εργαζομένων τη νύχτα και των εργαζομένων σε βάρδιες, πρέπει
να είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τα προσφερόμενα στους άλλους
εργαζόμενους και να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.Αρθρο :13

     
            Αρθρο 13
          (Αρθρο 13 οδηγίας)

           Ρυθμός εργασίας    

 Ο εργοδότης που προτίθεται να οργανώσει την εργασία με ένα ορισμένο
ρυθμό πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη γενική αρχή της προσαρμογής της
εργασίας στον όνθρωπο, ιδίως προκειμένου να περιοριστεί η μονότονη και
η ρυθμική εργασία, σε συνάρτηση με το είδος της δραστηριότητας και τις
απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, ιδιαίτερα όσον αφορά τα Διαλείμματα
του χρόνου εργασίας.Αρθρο :14
Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :4
Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 2
Προισχύσασες μορφές άρθρου :1

     
             ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

           ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
           
             Αρθρο 14
           (Αρθρο 17 οδηγίας)

            Παρεκκλίσεις    

 1. Τηρουμένων των γενικών αρχών για την προστασία της ασφάλειας και
της υγείας των εργαζομένων, επιτρέπονται Παρεκκλίσεις από τα άρθρα 3,
4, 5, 6 και 8 για:

 α. Διευθυντικά στελέχη.

 β. Μέλη της οικογένειας του εργοδότη σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.

 γ. Εργαζόμενους στον τελετουργικό τομέα των εκκλησιών και των
θρησκευτικών κοινοτήτων.

 2. Επιτρέπονται επίσης Παρεκκλίσεις, με την επιφύλαξη της ισχύουσας
νομοθεσίας, με συλλογικές συμβάσεις μεταξύ των πλέον αντιπροσωπευτικών
συνδικαλιστικών οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων ή μεταξύ εργοδοτών
και των πλέον αντιπροσωπευτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων
ή με συμφωνίες μεταξύ εργοδοτών και εκπροσώπων των εργαζομένων στα
εργασιακά συμβούλια, υπό τον όρο ότι στους οικείους εργαζόμενους
χορηγούνται ισοδύναμες περίοδοι αντισταθμιστικής ανάπαυσης ή ότι, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις όπου είναι αντικειμενικώς αδύνοτη η χορήγηση
ισοδύναμων περιόδων αντισταθμιστικής ανάπαυσης, παρέχεται στους
οικείους εργαζομένους κατάλληλη προστασία σύμφωνα και με την εκτίμηση
του επαγγελματικού κινδύνου όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 (παράγραφος 1)
του Π.Δ. 17/96.

 
 «2.1. από τα άρθρα 3,4,5,8 :

 α) Για τις δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από την απόσταση ανάμεσα 
στους 
τόπους εργασίας και κατοικίας του εργαζομένου, όπως οι δραστηριότητες 
ανοικτής θάλασσας ή από την απόσταση ανάμεσα στους διαφόρους τόπους εργασίας 
αυτού.

 β) Για τις δραστηριότητες φύλαξης και επίβλεψης που χαρακτηρίζονται από την 
ανάγκη συνεχούς παρουσίας για την προστασία των αγαθών και των προσώπων, 
ιδίως όταν πρόκειται για φύλακες και θυρωρούς ή επιχειρήσεις φύλαξης.

 γ) Για τις δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από την ανάγκη να 
εξασφαλιστεί 
η συνέχεια της υπηρεσίας ή της παραγωγής, ιδίως:

 i) Για τις υπηρεσίες τις σχετικές με την υποδοχή, την νοσηλεία και ή την 
περίθαλψη που παρέχονται από νοσοκομεία ή παρόμοια ιδρύματα, 
συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων των ειδικευομένων ιατρών, από 
ιδρύματα 
διαμονής και από φυλακές

 ii) για εργαζομένους στους λιμένες και τους αερολιμένες.

 iii) για τις υπηρεσίες τύπου, ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, κινηματογράφου, 
ταχυδρομείων ή τηλεπικοινωνιών, τις υπηρεσίες ασθενοφόρων, τις πυροσβεστικές 
υπηρεσίες ή την πολιτική άμυνα

 iv) για υπηρεσίες παραγωγής, μεταφοράς και διανομής φωταερίου, ύδατος ή 
ηλεκτρισμού, τις υπηρεσίες αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή τις 
εγκαταστάσεις αποτέφρωσης

 v) για τις βιομηχανίες όπου είναι αδύνατο να διακοπεί η εργασία για 
τεχνικούς λόγους

 vi) για τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης

 vii) για την γεωργία

 viii) για τους εργαζόμενους, οι οποίοι ασχολούνται με την μεταφορά επιβατών 
με τακτικές αστικές μεταφορές

 δ) σε περίπτωση προβλέψιμης αύξησης του φόρτου εργασίας ιδίως:

 i) στην γεωργία

 ii) στον τουρισμό

 iii) στα ταχυδρομεία

 ε) για το προσωπικό που εργάζεται στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών:

 i) οι δραστηριότητες του οποίου είναι διαλείπουσες

 ii) το οποίο δαπανά το χρόνο εργασίας του επιβαίνοντας στους συρμούς ή

 iii) οι δραστηριότητες του οποίου συνδέονται με τα ωράρια των μεταφορών και 
την εξασφάλιση της συνέχειας και της κανονικότητας της συγκοινωνίας».

*** Η υποπερ. 2.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρ.4 ΠΔ 76/2005,
  ΦΕΚ Α 117/19.5.2005 (συμμόρφωση με την οδηγία 2000/34/ΕΚ, άρθρ.1 παρ.5    
αυτής) 
 2.2. Από τα άρθρα 3, 4, 5 και 8:

 α. Στις περιπτώσεις συμβάντων οφειλομένων σε ξένες προς τους
εργοδότες ανώμαλες και απρόοπτες συνθήκες ή έκτακτων γεγονότων, οι
συνέπειες των οποίων δεν θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί παρ` όλη την
επιδειχθείσα επιμέλεια.

 β. Στην περίπτωση ατυχήματος η επικείμενου ατυχήματος.

 2.3. Από τα άρθρα 3 και 5 :

 α. Για την εργασία κατά βάρδιες, κάθε φορά που ο εργαζόμενος
αλλόζει βάρδια και δεν μπορεί να έχει ανάμεσα στο τέλος μιας βάρδιας
και στην αρχή της επόμενης, περίοδο ημερήσιας ή/και εβδομαδιαίας
ανάπαυσης.

 β. Για τις δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από τμηματικές
περιόδους ημερήσιας εργασίας, ιδίως για το προσωπικό το οποίο
ασχολείται με δραστηριότητες καθαρισμού.

 «2.4. από το άρθρο 6 για την περίπτωση των ασκούμενων (ειδικευόμενων) 
γιατρών:

 α) Από την 1η Αυγούστου 2004 και για μία μεταβατική περίοδο πέντε ετών, ο 
χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας των ειδικευόμενων γιατρών, ανά περίοδο όχι 
μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πενήντα οκτώ (58) 
ώρες κατά μέσο όρο, κατά τα τρία πρώτα έτη (από 1.8.2004 μέχρι 31.7.2007) 
και 
τις πενήντα έξι (56) ώρες κατά τα επόμενα δύο έτη (από 1.8.2007 μέχρι 
31.7.2009), συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών.

 β) Από την 1η Αυγούστου 2009 και μέχρι 31 Ιουλίου 2012 ο χρόνος 
εβδομαδιαίας 
εργασίας των ειδικευομένων γιατρών, ανά περίοδο έξι (6) μηνών, δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις πενήντα δύο (52) ώρες κατά μέσο όρο, με την επιφύλαξη της 
τήρησης της προβλεπόμενης από την Οδηγία σχετικής διαδικασίας».


*** Η υποπερ. 2.4 προστέθηκε με το άρθρ.5 ΠΔ 76/2005,
  ΦΕΚ Α 117/19.5.2005 συμμόρφωση με οδηγ.2000/34/ΕΚ,
  άρθρ.1 παρ.6 αυτής) 

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρ.έκτο παρ.1 Ν.3527/2007,
  ΦΕΚ Α 25/9.2.2007,ορίζεται ότι:
 "1. Αναστέλλεται μέχρι τις 30.6.2007 η ισχύς της διάταξης του άρθρου 6 του 
π.δ. 88/1999 και της διάταξης του άρθρου 5 του π.δ. 76/2005, ως προς τους 
ειδικευμένους ιατρούς, τους ειδικευόμενους ιατρούς και το προσωπικό των 
νοσηλευτικών και παρόμοιων ιδρυμάτων. Η αναστολή της ισχύος των εν λόγω 
διατάξεων δύναται να παραταθεί έως τις 31.12.2007, με κοινή υπουργική 
απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης".


 3. Παρεκκλίσεις από τα άρθρα 3, 4, 5 και 8 επιτρέπονται με συλλογικές
συμβάσεις μεταξύ των πλέον αντιπροσωπευτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων
εργοδοτών και εργαζομένων σε εθνικό, κλαδικό ή περιφερειακό επίπεδο
σύμφωνα με τους κανόνες που θέτουν αυτοί.

 Ειδικότερα παρέκκλιση από το άρθρο 4 επιτρέπεται και με συλλογική
σύμβαση ή συμφωνία στο επίπεδο της επιχείρησης.

 Οι Παρεκκλίσεις αυτές γίνονται δεκτές μόνον εφόσον χορηγούνται στους
οικείους εργαζόμενους ισοδύναμες περίοδοι αντισταθμιστικής ανάπαυσης η
εφόσον, σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου είναι αντικειμενικώς αδύνατη η
χορήγηση ισοδύναμων περιόδων αντισταθμιστικής ανάπαυσης, παρέχεται
στους εν λόγω εργαζόμενους κατάλληλη προστασία σύμφωνα και με την
εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου όπως προβλέπεται στο άρθρο 8
(παράγραφος 1) του Π.Δ. 17/96.

 4. Στις περιπτώσεις που επιτρέπονται Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις
των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, εξακολουθούν να
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις, μέχρι την κατά τα ανωτέρω
τροποποίησή τους.
ΠΔ 76/2005: Τροποποίηση ΠΔ 88/99 (Προδιαγραφές οργάνωσης χρόνου εργασίας οδηγ 2000/34/ΕΚ) (367746)


Αρθρο :0
Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 27

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 76  (ΦΕΚ Α΄ 117/19.05.2005)
Τροποποίηση του π.δ. 88/1999 «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του 
χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ» (Φ.Ε.Κ. 94 Α΄) σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 2000/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

 α. Του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 (34 Α), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (101 Α), και των άρθρων 1 και 4 του ν. 1338/1983, 
όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (70 Α) και 
τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (101 Α), 31 του ν. 2076/1992 
(130 Α), 19 του ν. 2367/1995 (261 Α) και 22 του ν. 2879/2000 (21 Α) (Π.Ε. 
91.2004) και

 β. Της παραγράφου 2 του άρθρου δευτέρου του ν. 2077/1992 «Κύρωση της 
συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων 
που περιλαμβάνονται στην τελική Πράξη» (136 Α).

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζομένων» (177 Α).

 3. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 1836/1989 «Προώθηση της απασχόλησης 
και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (79 Α).

 4. Την με αριθμό 13/13.12.2004 γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας 
της Εργασίας.

 5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
Όργανα» (137 Α), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του 
θεσμού των Επιμελητηρίων κ.λπ.» (154 Α) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 
παράγραφος 2α του ν. 2469/1997 (38 Α).

 6. Ότι με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας ή του κρατικού προϋπολογισμού ή προϋπολογισμού ΝΠΔΔ.

 7. Την με αριθμό 248/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από 
πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής 
Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής 
Ναυτιλίας:


Αρθρο :1

 Άρθρο 1

 (άρθρο 1 παράγραφος 1 και 4 της Οδηγίας)

 Σκοπός Αντικείμενο Πεδίο εφαρμογής

 1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 1 του Π.Δ.88/1999 αντικαθίστανται ως 
εξής:

 «3. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται σε όλες τις 
επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και 
του δημοσίου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 1 (παράγραφος 3) του π.δ. 
17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων 
κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» (11 
Α), με την επιφύλαξη του άρθρου 14 του παρόντος διατάγματος. Επίσης 
εφαρμόζονται και στο ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων 
ασφαλείας με εξαίρεση ορισμένες δραστηριότητες του προσωπικού αυτού που 
παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες. Στην περίπτωση αυτή: α) για το ένστολο 
προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων θα πρέπει να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η 
υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων στα πλαίσια των διατάξεων της σχετικής 
νομοθεσίας β) για το ένστολο προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας έχουν εφαρμογή 
οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 1568/1985 (Αρ. 9 του ν. 3144/2003, ΦΕΚ 111 
Α/8.5.2003).

 4. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στους ναυτικούς, όπως 
ορίζονται στο π.δ. 152/2003 «περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας των ναυτικών 
σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 1999/63/ΕΚ και 1999/95/ΕΚ» (124 Α), με την 
επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 9, καθώς και στο οικιακό προσωπικό».

 2. Στο άρθρο 1 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος προστίθεται νέα παράγραφος 
με αριθμό 5 ως εξής:

 «Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται εφόσον άλλες διατάξεις, οι 
οποίες αφορούν σε σχετικές κοινοτικές πράξεις, περιλαμβάνουν ειδικότερες 
απαιτήσεις περί οργανώσεως του χρόνου εργασίας για ορισμένες επαγγελματικές 
ασχολίες ή δραστηριότητες».Αρθρο :2
Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :1

 Άρθρο 2

 (άρθρο 1 παράγραφος 2 της Οδηγίας)

 Ορισμοί

 Στο τέλος του άρθρου 2 του π.δ. 88/1999 προστίθενται οι ακόλουθες 
περιπτώσεις:

 « 8. Μετακινούμενος εργαζόμενος : Κάθε εργαζόμενος ο οποίος απασχολείται ως 
μέλος του ταξιδεύοντος ή ιπταμένου προσωπικού μιας επιχείρησης η οποία 
παρέχει υπηρεσίες μεταφορών επιβατών ή εμπορευμάτων οδικώς, αεροπορικώς ή 
δια 
μέσου εσωτερικών πλωτών οδών.

 9. Δραστηριότητα ανοικτής θάλασσας : Η δραστηριότητα η οποία εκτελείται 
κυρίως επάνω σε εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας (στις οποίες περιλαμβάνονται 
τα θαλάσσια γεωτρύπανα) ή από αυτές, και συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την 
αναζήτηση, την εξόρυξη ή την εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων, 
συμπεριλαμβανομένων των υδρογονανθράκων, καθώς και τις καταδύσεις που 
συνδέονται με αυτές τις δραστηριότητες, είτε γίνονται από εγκαταστάσεις 
ανοικτής θαλάσσης είτε από πλοίο.

 10. Επαρκής χρόνος ανάπαυσης: η πραγματική κατάσταση κατά την οποία οι 
εργαζόμενοι έχουν τακτικές περιόδους ανάπαυσης, των οποίων η διάρκεια 
εκφράζεται σε μονάδες χρόνου και οι οποίες είναι επαρκώς μακρές και 
συνεχείς, 
ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι δεν θα προκαλούν σωματικές βλάβες 
στους ίδιους, σε συναδέλφους τους ή σε τρίτους και ότι δεν θα βλάπτουν την 
υγεία τους, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, λόγω κόπωσης ή άτακτων ρυθμών 
εργασίας».Αρθρο :3

 Άρθρο 3

 (άρθρο 1 παράγραφος 3 της Οδηγίας)

 Εβδομαδιαία ανάπαυση

 Το άρθρο 5 του π.δ. 88/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 «Στους εργαζόμενους εξασφαλίζεται ανά εβδομάδα, ελάχιστη περίοδος συνεχούς 
ανάπαυσης εικοσιτεσσάρων (24) ωρών, η οποία συμπεριλαμβάνει κατ`αρχήν την 
Κυριακή, ανάλογα με τις ισχύουσες για κάθε κατηγορία εργαζόμενων διατάξεις 
της εργατικής νομοθεσίας και πρακτικές, στις οποίες προστίθενται οι δώδεκα 
(12) συνεχείς ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης του άρθρου 3 του παρόντος.

 Αν δικαιολογείται για αντικειμενικούς ή τεχνικούς λόγους ή από τις συνθήκες 
οργάνωσης της εργασίας μπορεί να ορισθεί ελάχιστη περίοδος ανάπαυσης 
εικοσιτεσσάρων (24) ωρών.

 Όπου προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις η Κυριακή, ως ημέρα εβδομαδιαίας 
ανάπαυσης, αυτή αρχίζει την 00:01 ώρα και λήγει την 24:00 ώρα. Για τους 
εργαζόμενους σε δραστηριότητες που λειτουργούν ολόκληρο το εικοσιτετράωρο με 
σύστημα διαδοχικών ομάδων εργασίας, η Κυριακή, μπορεί να αρχίζει την 06:00 
ώρα ή την 07:00 ώρα και να λήγει την αντίστοιχη ώρα της Δευτέρας.

 Οι ρυθμίσεις των αμέσως προηγούμενων δύο εδαφίων ισχύουν αναλόγως και σε 
όσες περιπτώσεις, ως ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης προβλέπεται από την οικεία 
νομοθεσία άλλη ημέρα εκτός της Κυριακής».Αρθρο :4

 Άρθρο 4

 (άρθρο 1 παράγραφος 5 της Οδηγίας)

 Παρεκκλίσεις

 Η υποπαράγραφος 2.1 του άρθρου 14 του π.δ. 88/1999 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

 «2.1. από τα άρθρα 3,4,5,8 :

 α) Για τις δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από την απόσταση ανάμεσα 
στους 
τόπους εργασίας και κατοικίας του εργαζομένου, όπως οι δραστηριότητες 
ανοικτής θάλασσας ή από την απόσταση ανάμεσα στους διαφόρους τόπους εργασίας 
αυτού.

 β) Για τις δραστηριότητες φύλαξης και επίβλεψης που χαρακτηρίζονται από την 
ανάγκη συνεχούς παρουσίας για την προστασία των αγαθών και των προσώπων, 
ιδίως όταν πρόκειται για φύλακες και θυρωρούς ή επιχειρήσεις φύλαξης.

 γ) Για τις δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από την ανάγκη να 
εξασφαλιστεί 
η συνέχεια της υπηρεσίας ή της παραγωγής, ιδίως:

 i) Για τις υπηρεσίες τις σχετικές με την υποδοχή, την νοσηλεία και ή την 
περίθαλψη που παρέχονται από νοσοκομεία ή παρόμοια ιδρύματα, 
συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων των ειδικευομένων ιατρών, από 
ιδρύματα 
διαμονής και από φυλακές

 ii) για εργαζομένους στους λιμένες και τους αερολιμένες.

 iii) για τις υπηρεσίες τύπου, ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, κινηματογράφου, 
ταχυδρομείων ή τηλεπικοινωνιών, τις υπηρεσίες ασθενοφόρων, τις πυροσβεστικές 
υπηρεσίες ή την πολιτική άμυνα

 iv) για υπηρεσίες παραγωγής, μεταφοράς και διανομής φωταερίου, ύδατος ή 
ηλεκτρισμού, τις υπηρεσίες αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή τις 
εγκαταστάσεις αποτέφρωσης

 v) για τις βιομηχανίες όπου είναι αδύνατο να διακοπεί η εργασία για 
τεχνικούς λόγους

 vi) για τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης

 vii) για την γεωργία

 viii) για τους εργαζόμενους, οι οποίοι ασχολούνται με την μεταφορά επιβατών 
με τακτικές αστικές μεταφορές

 δ) σε περίπτωση προβλέψιμης αύξησης του φόρτου εργασίας ιδίως:

 i) στην γεωργία

 ii) στον τουρισμό

 iii) στα ταχυδρομεία

 ε) για το προσωπικό που εργάζεται στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών:

 i) οι δραστηριότητες του οποίου είναι διαλείπουσες

 ii) το οποίο δαπανά το χρόνο εργασίας του επιβαίνοντας στους συρμούς ή

 iii) οι δραστηριότητες του οποίου συνδέονται με τα ωράρια των μεταφορών και 
την εξασφάλιση της συνέχειας και της κανονικότητας της συγκοινωνίας».Αρθρο :5

 Άρθρο 5

 (άρθρο 1 παράγραφος 6 της Οδηγίας)

 Ασκούμενοι γιατροί

 Μετά την υποπαράγραφο 2.3 του άρθρου 14 του π.δ. 88/1999 προστίθεται νέα 
υποπαράγραφος ως ακολούθως:

 «2.4. από το άρθρο 6 για την περίπτωση των ασκούμενων (ειδικευόμενων) 
γιατρών:

 α) Από την 1η Αυγούστου 2004 και για μία μεταβατική περίοδο πέντε ετών, ο 
χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας των ειδικευόμενων γιατρών, ανά περίοδο όχι 
μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πενήντα οκτώ (58) 
ώρες κατά μέσο όρο, κατά τα τρία πρώτα έτη (από 1.8.2004 μέχρι 31.7.2007) 
και 
τις πενήντα έξι (56) ώρες κατά τα επόμενα δύο έτη (από 1.8.2007 μέχρι 
31.7.2009), συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών.

 β) Από την 1η Αυγούστου 2009 και μέχρι 31 Ιουλίου 2012 ο χρόνος 
εβδομαδιαίας 
εργασίας των ειδικευομένων γιατρών, ανά περίοδο έξι (6) μηνών, δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις πενήντα δύο (52) ώρες κατά μέσο όρο, με την επιφύλαξη της 
τήρησης της προβλεπόμενης από την Οδηγία σχετικής διαδικασίας».

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρ.έκτο παρ.1 Ν.3527/2007,
  ΦΕΚ Α 25/9.2.2007,ορίζεται ότι:
 "1. Αναστέλλεται μέχρι τις 30.6.2007 η ισχύς της διάταξης του άρθρου 6 του 
π.δ. 88/1999 και της διάταξης του άρθρου 5 του π.δ. 76/2005, ως προς τους 
ειδικευμένους ιατρούς, τους ειδικευόμενους ιατρούς και το προσωπικό των 
νοσηλευτικών και παρόμοιων ιδρυμάτων. Η αναστολή της ισχύος των εν λόγω 
διατάξεων δύναται να παραταθεί έως τις 31.12.2007, με κοινή υπουργική 
απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης".

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την ΥΑ 2/42003/0022 (ΦΕΚ Β΄ 1337/31.7.2007) 
ορίζεται 
ότι:
"Αναστέλλεται μέχρι 31.12.2007 η ισχύος των διατάξεων του άρθρου 6 του π.δ. 
88/1999 και του άρθρου 5 του π.δ. 76/2006, ως προς τους ειδικευμένους 
ιατρούς, τους ειδικευόμενους ιατρούς και το προσωπικό των νοσηλευτικών και 
παρόμοιων ιδρυμάτων".


 *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο ενδέκατο Ν.3654/2008,ΦΕΚ Α 57/3.4.2008,ορίζεται 
ότι:
"Αναστέλλεται μέχρι τις 30.6.2008 η ισχύς της διάταξης του άρθρου 6 του π.δ. 
88/1999 και της διάταξης του άρθρου 5 του π.δ. 76/2005, ως προς τους 
ειδικευμένους ιατρούς, τους ειδικευόμενους ιατρούς και το προσωπικό των 
νοσηλευτικών και παρόμοιων ιδρυμάτων. Η αναστολή της ισχύος των εν λόγω 
διατάξεων δύναται να παραταθεί έως τις 31.12.2008, με κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.
 Η διάταξη αυτή ισχύει αναδρομικά από 1.1.2008".

 *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την ΥΑ 2/44833/0022 ΦΕΚ Β 1521/4.8.2008 όπως 
διορθώθηκε με τις ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ του ΦΕΚ Β` 1773/3.9.2008, 
αποφασίστηκε η "...αναστολή από 1.7.2008 μέχρι 31.12.2008 της ισχύος των 
διατάξεων" του άρθρου 6 του π.δ. 88/1999 και του άρθρου 5 του π.δ. 76/2005, 
ως προς τους ειδικευμένους ιατρούς, τους ειδικευόμενους ιατρούς και το 
προσωπικό των νοσηλευτικών και παρόμοιων ιδρυμάτων.Αρθρο :6

 Άρθρο 6

 (άρθρο 1 παράγραφος 7 της Οδηγίας)

 Διατάξεις για μετακινούμενους εργαζόμενους 
 και για εργαζόμενους σε δραστηριότητες ανοικτής θάλασσας

 Μετά το άρθρο 14 του π.δ. 88/1999 προστίθενται δύο νέα άρθρα με αριθμούς 
14α 
και 14β που έχουν ως ακολούθως:

 Άρθρο 14α

 Μετακινούμενοι εργαζόμενοι και δραστηριότητες ανοικτής θάλασσας

 1. Οι διατάξεις των άρθρων 3,4,5 και 8 δεν εφαρμόζονται στους 
μετακινούμενους εργαζόμενους.

 2. Οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι δικαιούνται επαρκή ανάπαυση, ώστε, κατά 
μέσο όρο και σε περίοδο αναφοράς 12 μηνών, οι ώρες εβδομαδιαίας εργασίας να 
μην υπερβαίνουν τις 48 ώρες, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών.

 Άρθρο 14β

 Εργαζόμενοι σε αλιευτικά πλοία

 1. Οι διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 8 δεν ισχύουν για τους 
εργαζόμενους στα αλιευτικά πλοία που φέρουν Ελληνική σημαία.

 2. Όλοι οι εργαζόμενοι σε αλιευτικά πλοία που φέρουν Ελληνική σημαία, 
δικαιούνται επαρκή ανάπαυση ώστε κατά μέσο όρο και σε περίοδο αναφοράς 12 
μηνών, οι ώρες εβδομαδιαίας εργασίας να περιορίζονται στις 48 ώρες.

 Για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζόμενων σε αλιευτικά 
πλοία που φέρουν Ελληνική σημαία, ο μέγιστος αριθμός ωρών εργασίας ή ο 
ελάχιστος αριθμός ωρών ανάπαυσης, ορίζονται εντός των ακολούθων ορίων:

 α) μέγιστος αριθμός ωρών εργασίας των οποίων δεν επιτρέπεται η υπέρβαση:

 i) δεκατέσσερις ώρες, σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο 24 ωρών και

 ii) 72 ώρες σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο επτά ημερών, είτε

 β) ελάχιστος αριθμός ωρών ανάπαυσης, οι οποίες δεν επιτρέπεται να είναι 
λιγότερες από:

 i) δέκα ώρες, σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο 24 ωρών και

 ii) 77 ώρες, σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο επτά ημερών.

 Ο μέγιστος αριθμός ωρών εργασίας ή ο ελάχιστος αριθμός ωρών ανάπαυσης εντός 
των πιο πάνω ορίων, μπορούν να καθορίζονται με συλλογικές συμβάσεις.

 Οι ώρες ανάπαυσης επιτρέπεται να διαιρούνται σε δύο το πολύ περιόδους, από 
τις οποίες η μία θα διαρκεί τουλάχιστον έξι ώρες, το δε ενδιάμεσο διάστημα, 
μεταξύ δύο διαδοχικών περιόδων ανάπαυσης, δεν θα υπερβαίνει τις δεκατέσσερις 
ώρες.

 3. Σε αλιευτικά πλοία τα οποία φέρουν Ελληνική σημαία επιτρέπεται, για 
αντικειμενικούς ή τεχνικούς λόγους ή λόγους που αφορούν, την οργάνωση της 
εργασίας, όπως με συλλογικές συμβάσεις να προβλέπονται εξαιρέσεις 
Παρεκκλίσεις από τα όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 2. Οι εξαιρέσεις 
Παρεκκλίσεις αυτές, κατά το δυνατόν θα ακολουθούν τα καθορισμένα όρια αλλά 
μπορούν να λαμβάνουν υπόψη συχνότερες ή μεγαλύτερες περιόδους άδειας ή τη 
χορήγηση αντισταθμιστικής άδειας στους εργαζόμενους ή το γεγονός της 
ανάπαυσης των εργαζομένων κατά το χρόνο μη δραστηριοποίησης του αλιευτικού.

 4. Ο πλοίαρχος αλιευτικού πλοίου έχει το δικαίωμα να απαιτεί από εργαζόμενο 
στο πλοίο να εκτελεί όσες ώρες εργασίας απαιτούνται για την άμεση ασφάλεια 
του πλοίου, των προσώπων που επιβαίνουν στο πλοίο ή του φορτίου ή για την 
παροχή βοήθειας σε άλλα πλοία ή πρόσωπα που βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου 
στη θάλασσα.

 5. Οι εργαζόμενοι σε αλιευτικά πλοία τα οποία σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία απαγορεύεται να δραστηριοποιούνται για χρονική περίοδο που 
υπερβαίνει τον ένα μήνα εντός του ημερολογιακού έτους, λαμβάνουν την ετήσια 
άδειά τους σύμφωνα με τον άρθρο 7 εντός της χρονικής αυτής περιόδου μη 
δραστηριοποίησης του πλοίου.Αρθρο :7

 Άρθρο 7

 Έναρξη ισχύος

 Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην 
εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Στο Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση 
και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 18 Μαΐου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ             ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΠΗΛΙΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ       ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ               ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ         ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ        ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ                ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ          ΜΙΧΑΗΛ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ             ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ          ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου