Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2011

Προσλήψεις 694 επικουρικών σε υγειονομικές περιφέρειες

Στην πρόσληψη επικουρικού προσωπικού προχωρούν οι Διοικητικές Υγειονομικές Περιφέρειες (ΔΕΥΠΕ) σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι στιγμής το «πράσινο φως» έχουν πάρει  έξι υγειονομικές περιφέρειες ανώ αναμένεται τις επόμενες μέρες να εγκριθούν και οι προσλήψεις για την Περιφέρεια Αττικής για την οποία έχουν προβλεφθεί 158 θέσεις.
 Στις άλλες περιφέρειες οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:
ΥΠΕ Μακεδονίας - Θράκης (130 θέσεις)
ΥΠΕ Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων - Ηπείρου - Δυτικής Ελλάδας (147 θέσεις)
ΥΠΕ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (43 θέσεις)
ΥΠΕ Πειραιώς-Αιγαίου (Θέσεις 173)
ΥΠΕ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (43 θέσεις)
Η πρόσληψη θα γίνει από επικουρικούς καταλόγους και η πλειονότητα των επιτυχόντων θα συνάψει συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 12 μηνών, ενώ κάποιοι θα υπογράψουν οκτάμηνες ή εξάμηνες συμβάσεις. Η διαδικασία επιλογής θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 και στη βάση των ρυθμίσεων που έχει ορίσει το ΑΣΕΠ. Τόσο οι προκηρύξεις όσο και οι πίνακες επιλογής θα περάσουν από τον έλεγχο της ανεξάρτητης Αρχής.
Ειδικότερα, οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο ΣΟΧ.1, που προβλέπεται για τις προσλήψεις εποχικού προσωπικού. Στο πλαίσιο της επιλογής θα ληφθούν υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια και ανάλογα με τις μονάδες που θα συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος, θα τοποθετηθούν σε πίνακες με σειρά προτεραιότητας.
Βασικό κριτήριο αποτελεί η εντοπιότητα, βάσει της οποίας προτάσσονται υποψήφιοι που είναι δημότες των δήμων και κοινοτήτων όπου είναι η έδρα του νοσοκομείου και στη συνέχεια οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των νομών της χώρας.
Ειδικά για νοσοκομεία σε νησιά προτάσσονται κατά σειρά οι δημότες του δήμου ή των κοινοτήτων του νησιού, οι δημότες άλλων δήμων και κοινοτήτων του νομού όπου ανήκει το νησί και εν συνεχεία οι κάτοικοι άλλων νομών.

Οσοι εγγράφονται για πρώτη φορά στους επικουρικούς καταλόγους θα πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:
  • Αίτηση και Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (χορηγούνται από την υπηρεσία μας)
  • Τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται (επικυρωμένα) ή επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας για τους υποψηφίους ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
  • Φωτοτυπία ταυτότητας (επικυρωμένη)
  • Βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα
Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει κατά την πρόσληψή τους να υποβάλουν στον φορέα τα εξής δικαιολογητικά:
  • Αντίγραφο ποινικού μητρώου
  • Για τους άνδρες υποψήφιους Πιστοποιητικό Στρατού τύπου Α΄ ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής
  • Πιστοποιητικό Υγείας
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (αν υπάρχουν).
ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου